Vota a la UGT CaixaBank

Eleccions sindicals

30 | NOV | 2022

La nostra acció sindical no es limita a CaixaBank, impulsem la consecució de drets per a tota la societat

Assoliments de la UGT a CaixaBank —Assoliments de la UGT a CaixaBank —Assoliments de la UGT a CaixaBank
Assoliment
01
Assoliment
02
Assoliment
03
Assoliment

04

Assoliment
05
Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT
F
A
Q
 • Increment del nombre de GC´s passant de les 5.600 a les 7.700 places (2.100 noves places d’increment, un 37,5%), de les quals 4.600 seran de GCII (el 60% del total).
 • Millora de les carreres de GCI reduint en 1 any el temps per aconseguir el nivell XI i podent aconseguir el nivell VI transcorreguts 3 anys en el nivell VII.
 • Creació de la figura de GC Adjunt per cobrir les baixes de llarga durada dels GC´s.
 • Incorporació de la figura de Gestor Sènior a la carrera de GC I.
 • Garanties per a les persones que estiguin exercint funcions de GCII 2n responsable, GCII i GCI en les oficines que canviïn a la tipologia de V, S1 o S2.
 • Que sigui efectiu el canvi a nivell VI a aquelles persones que han realitzat la funció de GCII, hagin passat a GCI i en el moment d’aplicar la garantia no acumulin els 3 anys com GCI però sí que acumulen de manera consecutiva l’esmentat període en les carreres de GCII i GCI.
 • Que no s’absorbeixin els triennis als qui l’1 de gener de 2022 ostentin el Nivell Retributiu VII i estiguin realitzant la funció de GCI.
 • Ampliació del nombre. d’oficines de major dimensió per absorbir parcialment l’excedent generat per tancaments o integracions. Increment del contingent de les oficines Store des de les 410 oficines fins a 925.
 • Eliminació de les oficines G i F2.
 • Mesures dirigides al manteniment de la xarxa rural. Creació de les oficines S2 (oficines singulars de dos empleats). Increment dels contingents d’oficines S1 (450), S2 (500) i V (450).
 • Garanties per a les persones que estiguin exercint funcions de direcció, sotsdirecció, GCII 2n responsable, GCII i GCI en les oficines que canviïn a la tipologia de V, S1 o S2.
 • Regulació del servei de Ofimovil respecte a l’adscripció, permanència, horaris i compensacions.
 • Garanties per a les persones treballadores que en el moment que l’oficina passi a V exerceixin funció de càrrec.
 • Garanties pels càrrecs d’oficines que passin a ser oficines S1 o S2.
 • Compensacions pels empleats que atenen oficines V quan la distància amb la seva matriu supera els 25 km.
 • Garanties i compensacions econòmiques pels qui passen a desenvolupar la funció de càrrecs de direcció i subdirecció en oficines ‘S’ provinents de Bankia.
 • Aconseguim l’aplicació per part de la direcció de garanties en el manteniment del nivell professional i, en el seu cas, del plus funcional, als càrrecs en oficines que s’integraran i als quals han comunicat que no compten amb ells per mantenir la seva funció en l’oficina resultant de la integració.
 • Aconseguim compensacions pels empleats que van realitzar les proves “Testing” durant el cap de setmana del 13-14 de novembre de 2021.
 • Consideració de la pausa per l’esmorzar com a temps efectiu de treball.
 • Acordem la creació del Centre de Suport a la Integració i la figura dels Referents CaixaBank amb motiu de la fusió de Bankia i amb l’objectiu de facilitar la integració tecnològica, assessorant, formant i assistint a les persones treballadores provinents de Bankia en els sistemes operatius, la metodologia i els productes de CaixaBank.
 • Ampliació en un 45% del núm. de gestors d’inTouch, aconseguint les 2.900 persones.
 • Creació de la figura d’equip de suport
 • Voluntarietat en la sortida de 2.023 persones en 2019 i de 6.452 persones en 2021.
 • Aplicació de garanties addicionals a les Excedències Especials de Grup per a recol·locacions en empreses del grup (708 persones).
 • Plans de recol·locació extern que milloren les exigències legals per protegir i fomentar la recol·locació o l’autoocupació.
 • Reconeixement de les condicions financeres establertes pel personal passiu, pels col·lectius A i B.
 • Manteniment de les condicions financeres dels préstecs per a compra d’habitatge per als qui es van adherir a l’ERO.
 • Implementació de la retribució flexible (assegurança de salut familiars, targeta de transport, guarderia, assegurançade jubilació, formació, compra d’accions i idiomes).
 • Increment de 2 punts del % d’aportació de jubilació al pla de pensions sobre el salari pensionable.
 • Permís per acompanyar a l’assistència mèdica a fills/es menors d’edat a càrrec en un màxim de deu (10) hores anuals de caràcter recuperable.
 • 1 dia de permís addicional, quan la persona treballadora hagi de realitzar exàmens de formació normativa en horari coincident amb un dissabte o diumenge o festiu.
 • Fraccionament del gaudi de l’ampliació del permís per hospitalització.
 • Inclusió de la formació no reglada pel cobrament de l’ajuda per a formació de fills/es d’empleat.
 • Inclusió dels estudis de màster i doctorat universitaris per incrementar el 100% de l’ajuda de formació fora del domicili.
 • Negociació de Protocol de Trasllats i permutes.
 • Signem l’acord de cobertura de baixes i absències amb la finalitat de facilitar la conciliació de la vida professional i personal de la plantilla.
 • Signem l’acord que regula l’exercici del dret a la desconnexió digital a CaixaBank, per garantir fora del temps de treball el respecte del temps de descans, permisos i vacances, així com el respecte a la teva intimitat personal i familiar.
 • Signem el protocol per a la prevenció, tractament i eliminació de l’assetjament així com altres mesures de solució de conflictes (mediació) a CaixaBank.
 • Signem el protocol d’igualtat per a parelles de fet o unions estables de parella, pel qual es tindrà dret als permisos retribuïts i no retribuïts, reduccions de jornada i sol·licitud d’excedències que corresponguin en els mateixos termes i condicions respecte a la seva parella de fet que el personal casat pot fer.
 • Signem un protocol amb mesures d’inclusió, adaptació del lloc, i beneficis socials, per a les persones treballadores amb discapacitat.
 • Signem el nou pla d’igualtat de CaixaBank, establint compromisos en igualtat i diversitat, per fomentar, divulgar i contribuir a la igualtat efectiva i corresponsabilitat entre dones i homes en CaixaBank.
 • Signem el protocol de conciliació establint nous beneficis i millores en els permisos, excedències i beneficis establerts en conveni col·lectiu.
 • Millores en la flexibilitat en l’horari i adaptació de la jornada.
 • Permís de curta durada i ampliació dels principals permisos regulats.
 • Extensió del gaudi de les vacances fins al 31 de gener de l’any següent.
 • Prioritat a l’elecció de dates de vacances, d’almenys 2 setmanes en les quals es tingui el menor a càrrec seu, en cas de divorci o separació.
 • Ampliació del permís després de la suspensió per naixement, adopció guarda amb finalitats d’adopció o acolliment i lactància.
 • Ampliació de la prestació anual establerta en el conveni per fill/a amb discapacitat.
 • Establint facilitats financeres vinculades a la conciliació.
 • Acordem millores per solucionar els problemes derivats de la recalendarització de cursos i la càrrega lectiva derivada d’aquests.
 • Consideració de formació obligatòria d’aquella exigida o emparada per un regulador o per un compliment legal.
 • Consideració com a temps de treball efectiu la formació obligatòria i la legalment exigible per a l’acompliment del lloc de treball.
 • Limitem a 10 hores per mes natural i persona la càrrega lectiva de la formació obligatòria, així com la formació recomanada vinculada a incentius.
 • Que no es puguin convocar nous cursos de formació entre el 15 de juliol i el 31 d’agost i entre el 15 de desembre i el 6 de gener.
 • Manteniment de l’Aula de Continuïtat fins a la finalització de l’any natural.
 • Possibilitat de tornar a realitzar un curs de postgrau en una nova edició en aquells casos que no s’hagi superat el mateix.

El passat 29 de maig, la UGT vam presentar demanda de conflicte col·lectiu davant l’autoritat laboral atesa la postura intransigent de la direcció, negant-se a la regularització de les quantitats indegudament descomptades en les nòmines de març i abril dels companys i companyes amb reducció de jornada dels dijous tarda.

Gràcies a la demanda presentada, aconseguim la regularització d’aquestes quantitats de manera automàtica a tots els afectats.

Gràcies a la denúncia presentada per la UGT davant l’Audiència Nacional, aconseguim un acord a nivell sectorial que dota de certitud a l’aplicació d’aquest benefici social. D’aquesta manera:

 • Que les entitats incloguin la formació no reglada per al cobrament de l’ajuda.
 • Que les entitats no exigeixin que no existeixi facultat o centre que imparteixi els estudis a cursar en el domicili de la persona treballadora per a l’increment del 100% d’aquesta ajuda.
 • Que incloguin les Entitats els estudis de màster i doctorat universitaris per a incrementar el 100% de l’ajuda de formació fora del domicili.
Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT — Vota a la UGT