Conversió equivalències Préstecs Bankia d’emple@t.

Completada la integració tecnològica, la plantilla d’origen Bankia tindrà els beneficis financers d’origen CaixaBank i ja pot sol·licitar la novació de les condicions dels seus préstecs, en condicions d’empleat, a les condicions CaixaBank.

La direcció ha establert una equivalència en el procés de migració dels préstecs de les persones treballadores procedents de Bankia a l’esquema actual de préstecs existents a CaixaBank.

En previsió de possibles errors en el canvi de tipologia de préstecs recomanem a la plantilla d’origen Bankia entrar en el Solem i comprovar la seva situació.

Si tens qualsevol dubte a aquest efecte o precises de més informació, consulta al teu delegat de la UGT.

Es preveu que a final de mes se celebri una reunió de la Comissió de Seguiment de l’ERO, on farem trasllat de les casuístiques detectades així com d’aquelles que entenem han de corregir-se o no han estat contemplades.

Millennial white couple on a road trip driving in open top car, women leaning on car door, close up

Préstecs al Consum

Préstecs, Comptes de crédit i línia producte 80501

House models

Préstecs Habitatge

Primer habitatge (A), Segon habitatge (B), i Millora d'habitatge

Els criteris segons la tipologia de préstecs és la següent:

Préstecs al Consum

Tots els préstecs de consum contemplats en el Conveni Col·lectiu han estat classificats com a Préstecs per a atencions diverses dins de l’esquema actual de préstecs en CaixaBank.

Els comptes de crèdit d’origen Bankia es mantenen com a comptes de crèdit, però computaran com a préstecs per a atencions vàries fins a la finalització de la seva vigència o cancel·lació anticipada.

Existeix una excepció, la Línia producte 80501 – 456 operacions (amb saldo viu: tant personal en actiu com desvinculat), la qual, no tindrà equivalència en cap préstec en condicions d’empleat, per la qual cosa mantindrà les condicions actuals fins a la seva cancel·lació.

Préstecs d'Habitatge

 • Persona amb un únic préstec de conveni la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar, se’l considera com a Préstec A.
 • Persona amb més d’un préstec de conveni i cap d’acord intern, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs siguin coincidents, seran cadascun d’ells considerats com a Préstec A i el seu tractament serà el d’un únic Préstec A per al canvi de fórmula d’habitatge.
 • Persona amb més més d’un préstec de conveni i cap d’acord intern, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs no siguin coincidents, seran tots, i cadascun d’ells, considerats com a Préstec A.
 • Persona amb únic préstec d’acord intern la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar, es considerarà com a Préstec A, amb l’excepció de les entitats d’origen Caixa Rioja i Caixa Murcia, i en aquest cas seran considerats sempre com a Préstec B.
 • Persona amb més d’un préstec d’acord intern i cap de conveni, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs siguin coincidents, seran cadascun d’ells considerats com a Préstec A i el seu tractament serà el d’un únic Préstec A per al canvi de fórmula d’habitatge.
 • Persona treballadora d’origen Bankia tingués més d’un préstec d’acord intern (i cap de conveni), la finalitat del qual en Bankia sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs no siguin coincidents i sobre la mateixa finca, seran tots, i cadascun d’ells, mapatges com a Préstec A. En els casos en què les finques siguin diferents, el més antic serà mapatge com a Préstec B.
 • Persona amb més d’un préstec d’acord intern i cap de conveni, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs no siguin coincidents, seran tots, i cadascun d’ells, considerats com a Préstec A.
 • Persona amb un préstec de conveni i també o més préstecs d’acord intern, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs siguin coincidents, el préstec de conveni serà considerat com a Préstec A i els préstecs d’acord intern seran considerats cadascun d’ells com 2n tram de Préstec A.
 • Persona amb un o diversos préstecs de conveni i també un o més préstecs d’acord intern, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs no siguin coincidents, els préstecs de conveni seran considerats cadascun d’ells com a Préstec A i els préstecs d’acord intern seran considerats cadascun d’ells com a Préstec B.
 • Persona amb un o o diversos préstecs d’acord intern la finalitat del qual sigui adquisició de segon habitatge o similar, serà considerat com a Préstec B.
 • Persona amb un únic préstec d’acord intern la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar, es considerarà com a Préstec A, amb l’excepció de les entitats d’origen Caixa Rioja i Caixa Murcia, i en aquest cas seran considerats sempre com a Préstec B.
 • Persona treballadora d’origen Bankia tingués més d’un préstec d’acord intern (i cap de conveni), la finalitat del qual en Bankia sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs no siguin coincidents i sobre la mateixa finca, seran tots, i cadascun d’ells, considerats com a Préstec A. En els casos en què les finques siguin diferents, el més antic serà considerat com a Préstec B.
 • Persona amb un o diversos préstecs de conveni i també un o més préstecs d’acord intern, la finalitat del qual sigui adquisició de primer habitatge o similar i que les dates de constitució de tots aquests préstecs no siguin coincidents, els préstecs de conveni seran considerats cadascun d’ells com a Préstec A i els préstecs d’acord intern seran considerats cadascun d’ells com a Préstec B.
 • Persona amb un o diversos préstecs de conveni la finalitat del qual sigui reforma d’habitatge, es consideraran com a Millora habitatge.
 • Persona amb un o diversos préstecs d’acord intern la finalitat del qual sigui reforma d’habitatge, es considerarà com a Millora habitatge.

#LaForçad’AvançarJunts

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participacions de
la Lotería de NADAL

No et quedis sense!