La UGT T’explica el Més Important de la Comissió de Seguiment de l’ERO

El Més Destacat

Avui ens hem reunit la Comissió de Seguiment de l’Acord laboral de data 7 de juliol de 2021. Un acord que destaca per haver rebut un total de 8.032 sol·licituds d’adhesió, de les que 6.634 s’ha produit la desvinculació i 1.398 no s’han acceptat per motius de prelació i cupos.

En aquesta Comissió hem acordat le millores següents:

S’estableix, que en aquells casos excepcionals en què la distància entre la matriu (classificada, S1 o S2) i l’oficina finestreta superi els 25 km, a l’empleat o empleada que de forma habitual atén la finestreta i la seva adscripció sigui l’oficina matriu, independentment que pugui sol·licitar l’abonament del quilometratge efectuat conforme a la normativa vigent, se’l compensarà amb l’import del Plus d’equip de suport de forma proporcional al nombre de dies que realitzin la seva jornada laboral en l’oficina finestreta.

Les persones que ostentin una funció de GCII 2º Responsable, GCII, GCI o empleat i passin a cobrir una posició de GCII Segon Responsable en una oficina S provinent de Bankia.

  1. En el supòsit detallat, el Plus d’apoderament es percebrà amb independència del nivell retributiu ostentat per la persona, sense limitar-lo a les persones que ostentin un nivell X o inferior.
  2. Aquest Plus d’apoderament manté la mateixa naturalesa salarial, això vol dir que és no pensionable i revisable d’acord amb el que s’estableix en el Conveni Col·lectiu pel salari base i reversible en cas de deixar la funció.

En la nòmina del mes de novembre de 2022, es va procedir a regularitzar les situacions no ajustades als criteris anteriors.

En el supòsit de percepció simultània del Plus Funcional i del Complement Personal Absorbible no Revisable o el Complement Personal Absorbible Revisable o el Complemento Personal Salari Base Bankia, no s’ha d’aplicar absorció sobre el Plus Funcional. Es procedirà a regularitzar l’absorció practicada sobre el Plus Funcional i es passarà a aplicar l’ordre d’absorció establert.

La regularització està prevista que es faci abans abans del 31 de desembre d’enguany.

S’ha acordat que podrà convocar-se la plaça de GC adjunt temporal o interina per a la cobertura d’absències de llarga durada de Gestors de Clients I o II.

Per això, es publicarà la convocatòria d’aquesta plaça a través de la Intranet, en la que s’especificarà el seu caràcter interí o temporal. A la persona seleccionada se li assignarà el nou centre d’adscripció.

Finalitzada la cobertura i a efectes de la determinació del centre de treball a partir del que es computarà la distància límit per a futurs canvis de centre (centre de referència a efectes de mobilitat), la persona treballadora podrà optar entre el centre anterior a la cobertura o el centre de la cobertura. Les persones que passin a cobrir la vacant de GC Adjunt s’incorporaran a la carrera de GC corresponent a la que substituïen (GCI o GCII) durant el període de temps de cobertura de l’absència.

Aquelles persones que ja es trobin en la carrera de la posició a cobrir (GCI o GCII) es mantindran en aquesta.

Si haguessin sortit de la carrera per decisió de l’Entitat fa menys de dos anys i s’incorporen a GC Adjunt, se’ls computarà el temps transcorregut en la carrera abans de la sortida. Aquelles persones que passin de la carrera de GCII a cobrir una plaça de GCI Adjunt, o que haguessin sortit de la carrera de GCII per decisió de l’empresa fa menys de dos anys, se’ls aplicarà el que es disposa en els diferents acords laborals per als casos de sortida de la carrera de GCII i entrada en carrera de GCI. De la mateixa manera, aquelles persones que passin de la carrera de GCI a cobrir una plaça de GCII Adjunt, o que haguessin sortit de la carrera de GCI per decisió de l’empresa fa menys de dos anys, se’ls aplicarà el que es disposa en els diferents acords laborals per als casos de sortida de la carrera de GCI i entrada en la carrera de GCII. 

Addicionalment, les persones que realitzin la funció de Gestor de clients adjunt, durant el període que realitzin la cobertura de la baixa, percebran la següent compensació:

  1. Les persones treballadores la vacant de les quals sigui per a cobrir baixes de llarga durada de GCI percebran un plus de 1.000 Euros bruts anuals.
     
  2. Les persones treballadores amb Nivell XI la vacant del qual sigui per a cobrir baixes de llarga durada de GCII, percebran un plus de 588,91 Euros bruts anuals.

Aquest complement, de caràcter anual, s’abonarà de manera proporcional al temps en el qual presti serveis com a Gestor de clients Adjunt, serà reversible, revisable, no pensionable, no compensable ni absorbible i computarà per al càlcul de la capacitat creditícia.

No es tindran en consideració aquells candidats que no tinguin el nivell retributiu mínim establert per a incorporar-se a la carrera de GC corresponent (Nivell XII per a GCI, Nivell XI per a GCII en horari general, Nivell X per a GCII en oficines Store i centres In Touch).

Se’ls donarà accés a la formació normativa necessària per a la seva nova carrera professional de GCI o GCII, especialment els cursos LCCI i MIFID, computant com a temps de treball.

Després de finalització de la cobertura temporal a causa de la incorporació del titular, es podrà reubicar al GC adjunt en una posició de GC, mantenint la mateixa tipologia de cartera (Sènior, Negoci, Premier, etc.), dins del radi de mobilitat establert en el Conveni Col·lectiu d’aplicació a cada moment.

Si no és possible la seva reubicació en una posició de GC de la mateixa tipologia de cartera, això no suposarà la sortida de la carrera de GC, mantenint-se en la mateixa i percebent a títol personal els complements salarials associats a aquesta carrera de GC. Les persones treballadores en aquesta situació hauran de sol·licitar les vacants de GC de la mateixa tipologia de cartera que es convoquin en el seu àmbit geogràfic, sense sobrepassar els límits establerts en Conveni Col·lectiu quant a mobilitat, i  acceptar en el supòsit de ser seleccionat. En cas de no sol·licitar la vacant, implicarà la renúncia a la carrera i complement de GC, aplicant-se el que s’estableix en l’acord laboral de Gestors de Clients. Així mateix, si en el termini de 24 mesos no es produeix cap vacant en l’àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC i els complements a ella associats.

En el cas que accedeixin a una posició de càrrec, deixaran la carrera de GC i els complements associats a la funció, passant a percebre els del seu nou lloc.

Aquelles persones que realitzin una cobertura de GC en horari general i que ostentin un nivell X o superior i inferior a nivell V, podran adscriure’s al col·lectiu de “Control flexible amb plus”, percebent el corresponent Plus de Flexibilitat.

Aquelles persones que facin una cobertura de GC en Horari Laboral Singular i que ostentin un nivell VI o inferior, podran adscriure’s al col·lectiu de “Control flexible amb plus”, percebent el corresponent Plus de Flexibilitat.

Si la persona titular de la plaça no es reincorporés al seu lloc o renunciés a la plaça de GC a la qual s’està donant cobertura, es considerarà que la plaça deixa de ser adjunta, quedant com a titular de la plaça la persona que fins a aquest moment venia exercint la funció adjunta.

La retribució variable, prima i incentius, es regirà pels mateixos esquemes, bases i targets que la funció que s’està fent com a Adjunt.

Els Gestors i les Gestores de Clients adjunts que facin la cobertura en horari singular en una oficina Store o en un centre In Touch percebran, de manera proporcional al temps treballat en l’oficina Store o centre In Touch: el Plus d’Horari Laboral Singular, l’acceleració de carrera –en els supòsits que correspongui-, els dies addicionals de lliure disposició i la compensació per menjars, d’acord amb el que s’estableix en els acords laborals de 28 d’abril de 2017, de 17 d’abril de 2018 i de Compensació de Menjars de 12 de desembre de 2017.

Així mateix, aplicarà la pèrdua immediata del Plus d’Horari Laboral Singular en els supòsits de cobertures d’absències que no superin un any de durada excepte per a aquelles persones que en el moment immediatament anterior a la cobertura anaven exercint una funció adscrita a un Horari Laboral Singular, als qui se li aplicarà la pèrdua progressiva establerta en els acords laborals de 28 d’abril de 2017 i de 17 d’abril de 2018. En els supòsits de cobertures superiors a l’any de durada, s’aplicarà la pèrdua progressiva del Plus d’Horari Laboral Singular establerta en els acords laborals de 28 d’abril de 2017 i de 17 d’abril de 2018. A aquest efecte, es computarà el període previ immediat transcorregut en horari laboral singular en oficines Store o In Touch.

Les persones que actualment estan exercint com GC Adjunt passaran automàticament a les condicions aquí recollides. En aquells casos que la sol·licitud de la vacant de GC Adjunta hagi suposat la renúncia a la carrera de GCI o GCII, es deixaran sense efecte les conseqüències que aquesta renúncia comporta i es considerarà que ha existit continuïtat en la carrera de GC. No obstant això, no s’aplicarà de manera retroactiva la meritació dels Plusos de GCII o de GCII 2n Responsable.

En aquells casos que la pèrdua del Plus de GC Adjunt regulat en acord de 7 de juliol de 2021 suposi una disminució de salari, es crearà un Plus de mercat per l’import d’aquesta disminució de caràcter revisable i absorbible per qualsevol concepte.

Es donarà solució a situacions particulars de persones que haguessin tingut un canvi de Nivell en un moment pròxim en el temps al moment de l’entrada en vigor de l’Acord Laboral d’Integració, considerant realitzar un tractament extraordinari i específic quant a la garantia salarial i adequació progressiva corresponent.

S’acorda que es determinarà un nou import de garantia salarial tenint en compte els conceptes que es detallen en l’Annex 2 del Nivell que hagués adquirit en Bankia en aquest període i per l’import establert en les taules salarials de Bankia corresponents a 2022, als següents col·lectius:

  1. A les persones que van ascendir de nivell per aplicació de la carrera per experiència CaixaBank durant l’últim quadrimestre, però que d’haver aplicat el PDP de l’any 2021 complet haguessin ascendit aquest nivell retributiu.
  2. A les persones que van ascendir de nivell per aplicació de la carrera per experiència CaixaBank durant l’últim quadrimestre, però que d’haver aplicat el PDP de l’any 2021 complet haguessin ascendit 2 nivells retributius. (En la passada Comissió de Seguiment es va acordar concedir aquests 2 nivells, però sense modificar la garantia salarial).

Aquest nou import de garantia salarial s’aplicarà a partir d’1 de gener de 2022 a les persones treballadores amb contracte laboral vigent a 1 de juny de 2023.

Es procedirà a la regularització de les persones afectades amb anterioritat al 31 de desembre de 2023.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el delegat o la delegada de la UGT de la teva zona.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!

Nuestros valores

Desde UGT hemos elaborado este decálogo para reivindicar la profesionalidad, la ética, la preparación y la experiencia de toda la plantilla de CaixaBank.