Reconversió Préstecs d’Origen Bankia

Els emple@ts d’origen Bankia poden sol·licitar la reconversió dels seus préstecs a condicions CaixaBank.

La sol·licitud de reconversió dels préstecs vigents d’habitatge és totalment voluntària i, per aquells que així ho desitgin, per considerar més favorables les condicions dels productes CaixaBank, podran exercir aquest dret fins al 30 de novembre de 2022.

Si no pot ser, i d’acord amb el que estableix l’Acord Laboral d’Integració (ALI), tots els préstecs d’empleats origen Bankia, tot havent-se fet una equivalència a productes CaixaBank, mantindran les condicions d’origen.

Opcions 
de Reconversió
 • Es farà mitjançant contracte privat, sense modificar l’escriptura inicial, mantenint-se la garantia d’origen (personal o hipotecària).
 • Mantindran el tipus de quota establerta en la constitució del préstec.
 • No suposarà despeses addicionals a cap part.
 • S’haurà d’adjuntar en la sol·licitud de reconversió, la  documentació següent:

  • Pòlissa o escriptura del préstec a reconvertir.
  • Pòlissa de l’assegurança d’amortització Seviam o equivalent.
 • Haurà de fer-se mitjançant escriptura formalitzada davant fedatari públic.
 • La garantia haurà d’adaptar-se al que estableix  la normativa vigent de CaixaBank.
  • La garantia hipotecària a incloure haurà de ser l’habitatge pel qual s’ha sol·licitat el préstec d’habitatge a reconvertir.
  • En el supòsit que la taxació actual de l’habitatge sigui inferior a l’import pendent d’amortitzar del préstec a reconvertir, no es podrà inscriure aquest habitatge com a garantia i es desestimarà la sol·licitud de la persona treballadora.
  • No es podran realitzar canvis de titulars.
 • Less despeses que es generin aniran a càrrec de:
  • L’entitat: despeses d’inscripció registral, despeses de gestoria derivades de la gestió i tramitació de la mateixa inscripció i despeses derivades de l’expedició de còpies notarials en interès de CaixaBank i IAJD.
  • El sol·licitant: la resta de les despeses.
 • Durant els primers 24 mesos s’aplicarà un 0,47% addicional als tipus d’interès.
 • S’haurà d’adjuntar en la sol·licitud de reconversió, la documentació següent:

  • Pòlissa o escriptura del préstec a reconvertir i escriptura de compravenda.
  • Pòlissa de l’assegurança d’amortització Seviam o equivalent.
  • Taxació actualitzada.
  • Nota registral actualitzada.

Fora d’aquest circuit de reconversió de préstecs d’emple@ts, aquells que tinguin un préstec migrat com a préstec d’Habitatge Modalitat A i no hagin disposat del termini màxim establert actualment de 35 anys (termini a comptar des de la constitució del préstec), podreu sol·licitar l’ampliació fins al termini màxim anomenat sense excedir els 70 anys.

La tramitació d’aquesta petició s’haurà de fer mitjançant novació i s’haurà de seguir el circuit habilitat: Més informació a “PeopleNow > El Meu portal > Treballar aquí compensa > Préstecs i Bestretes > Préstecs condicions empleat > Préstec habitatge A”

En el supòsit que el préstec a reconvertir ja tingués una cobertura d’assegurança equivalent a la regulada a CaixaBank, es podrà mantenir aquesta assegurança fins a la data de renovació, independentment de la companyia asseguradora.

Si aquesta cobertura no arribi als límits regulats a CaixaBank, haurà de constituir-se una assegurança Seviam complementària o bé ampliar les cobertures de l’assegurança actual.

L’ampliació del percentatge i de la cobertura en cas d’invalidesa és opcional.

Tramitació 
de la Reconversió

Actiu/Contratacció, risc i garantiess / Sol·licituds i autoritzacions / Alta d’autorització genèrica Peticiones per empleat / Reconversió de préstecs d’empleats.

 • Únicament tipus d’interès
 • Modificació condicions addicionals + tipus d’interès.
 • Documentació adjunta correcta: s’inicia el termini establert per al procés de reconversió que serà de 3 mesos com a màxim.
 • Documentació adjunta incorrecta o pendent d’incorporar algun document obligatori: es retornarà l’ENS a l’oficina.
 • Contracte privat per a modificar únicament de tipus d’interès.
  • Una vegada l’empleat hagi signat el contracte privat corresponent a la seva sol·licitud, haurà d’incorporar aquesta documentació en l’ENS i traslladar-lo de nou al centre 7300.
  • Un cop verificat que el contracte privat s’ha omplert i signat correctament, es procedirà a la regularització del tipus d’interès a comptar des del dia 1 del mes en què s’ha adjuntat en l’ENS el contracte privat signat.
 • Per a modificar condicions addicionals + tipus d’interès:
  • Informarà del SIA donat d’alta amb les noves condicions perquè l’oficina formalitzi i constitueixi l’operació.
  • Caldrà sol·licitar la provisió de fons necessària per a la signatura.

IMPORTANT!

Els préstecs d'empleat d'origen Bankia, s'han convertit al seu producte equivalent de CaixaBank. Per fer-ho s'ha tingut en compte únicament la cartera de préstecs vius en data de la integració tecnològica.

Te informamos sobre los criterios seguidos en la migración de préstamos de origen Bankia y su equivalencia en productos CaixaBank.

Haz click aquí

#LaForçaD’AvançarJunts

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participacions de
la Lotería de NADAL

No et quedis sense!