Classificació d’Oficines 2022

El 31 d'octubre, es van prendre les dades amb els quals s'efectua la classificació d'oficines 2022. Amb les magnituds dels 12 mesos anteriors, i amb efectes del dia un de gener del 2022, s'ha determinat la seva categoria sobre la base de les variables i percentatges establerts en l'acord laboral de juliol de 2005.

Hi ha diversos aspectes que tenen repercussió directa en la classificació d’oficines 2022:

  • Eliminació de la categoria F2: fruit del negociat en l’acord de l’ERO, s’acorda amb efectes 1 de gener de 2022, l’eliminació de la categoria d’oficines F2 del sistema de classificació d’oficines. En conseqüència, s’estableix que el percentatge de la categoria d’oficines F1 passés a ser del 29,7%
  • Integració Bankia: Les oficines procedents de Bankia seran considerades com a Singulars “S” de manera transitòria fins al 31-12-2022. Si es produeix la integració amb una oficina de CaixaBank amb anterioritat a aquesta data, a l’oficina integradora se li assignarà la categoria i estat de consolidació de l’oficina CaixaBank fins a la pròxima classificació de l’oficina.
  • Integracions/tancaments d’oficines: La nostra classificació es basa en percentatges sobre el nombre total d’oficines, si baixa el nombre total d’oficines baixa el nombre d’oficines de cada categoria.
  • Increment de Stores: Normalment les oficines grans són les que ocupen els primers llocs del rànquing. Per tant, amb un model de negoci que tendeix a oficines grans, aquestes avancen en el rànquing a la resta.

Han estat 2.781 el total d'oficines classificades, 182 oficines menys respecte a les 2.963 objecte de classificació de l'any passat.

A Tenir en compte

En la nòmina de gener es veuran reflectides les variacions retributives derivades de la classificació d’oficines, però no en la bestreta del dia 14 de gener, perquè aquesta es calcula respecte a la nòmina del mes de desembre.

Si es produeix un ascens de categoria de l’oficina, el director i el subdirector de la mateixa meriten la diferència salarial, entre el nivell que ostentin i el que correspongui a la nova classificació, en el “Complement Transitori de Classificació”, durant el període de consolidació de la nova categoria. La nova categoria de l’oficina queda condicionada al fet que aquesta, almenys, es mantingui en la següent classificació

En el cas que l’oficina hagués pujat diverses categories en l’anterior procés de classificació d’oficines i en aquest descendeixi alguna categoria, llavors es produeix una consolidació parcial, és a dir, consolidarà el nivell al qual descendeix.

Les despeses de Gestió i Representació es percebran sempre en la quantia corresponent a la nova classificació de l’oficina. Aquests DGR són complements salarials que no es consoliden i que estan vinculats a la categoria de l’oficina.

A més a més

Els GCII 2on Responsable de les oficines D en període de consolidació, ostentaran com a mínim el nivell IX, i percebran en el “Complement Transitori de Classificació” la diferència entre el seu nivell actual i el nivell V. En cas de consolidació, adquiriran el càrrec de Subdirector abandonant la carrera de GCII, consolidant el nivell V a nivell personal i deixant de percebre el complement transitori.

Plus Funcional: Tots els càrrecs de direcció o subdirecció d’una oficina la categoria de la qual comporti el cobrament del Plus Funcional i no ostentin un nivell superior al mínim establert per a aquest càrrec cobraran l’import corresponent del Plus Funcional, sent aquest pensionable i absorbible només per canvi ascendent de nivell, i computa per al càlcul de l’ajuda per fills, dels triennis i de les pagues especials, i també per al càlcul de la capacitat creditícia.

Tant el Nivell com el Plus Funcional que es tinguin consolidats no es veuran afectats en els supòsits de descens de classificació de l'oficina.

No formen part de la classificació d’oficines:

  • Les finestretes (V), oficines singulars (S) i els centres d’empresa, conjunt que no pot superar el 7% del total d’oficines classificades.
  • Les oficines S1.
  • Les oficines S2.

No dubtis a dirigir-te al teu delegat de la UGT si tens algun dubte sobre com t’afecta la classificació d’oficines en la teva nomina o precises d’assessorament sobre aquest tema. T’informarem i ajudarem.

#LaForçad’AvançarJunts

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!