clasificación de oficinas 2022

Classificació d’Oficines 2023

Com cada any des de la UGT t'expliquem el sistema de classificació d'oficines, els seus efectes en la nòmina de gener i com afecta als companys d'origen Bankia.

El 31 d’octubre, es van prendre les dades amb els quals s’efectua la classificació d’oficines 2023. Els efectes econòmics d’aquesta classificació els veurem en la nòmina de gener (no en la bestreta del dia 14 de gener, perquè aquest es calcula respecte a la nòmina del mes de desembre).

Cuadre general de Classificació

Han estat 3.234 el total d'oficines classificades, 453 oficines més respecte a les 2.781 objecte de classificació de l'any passat.

410 Oficinas S (de origen Bankia) pasan a clasificadas

Com a novetat, i exclusivament per a enguany, els directors, sotsdirectors, i GCII segons responsables, que es trobessin en oficines “S” procedents de Bankia, consolidaran directament el nivell corresponent d’acord amb la classificació recentment publicada, sempre que hagin estat almenys un any en el lloc i oficina.

Així, per exemple, una oficina “S” procedent de Bankia, que hagi classificat com a C2, comportarà una consolidació directa a nivell III pel director i a nivell V pel sotsdirector o GCII 2n responsable, a més del plus funcional i despeses de gestió i representació que li correspongui.

Pel que fa als directors i sotsdirectors d’oficines ja classificades en 2022, per ser oficines CaixaBank, o per ser oficines Bankia que haguessin integrat una oficina d’origen CaixaBank, si l’oficina pugés de nivell, se li computarà des del 01 de gener de 2023, encara que no es produirà la seva consolidació fins a un any després, una vegada es comprovi que ha mantingut el nivell de l’oficina. Cobraran la diferència salarial en un Complement Transitori Classificació.

A Tenir en compte

Si es produeix un ascens de categoria de l’oficina, el director i el sotsdirector de la mateixa meritaran la diferència salarial, entre el nivell que ostentin i el que correspongui a la nova classificació en el “Complement Transitori de Classificació”, durant el període de consolidació de la nova categoria. La nova categoria de l’oficina queda condicionada al fet que aquesta, almenys, es mantingui en la següent classificació.

En el cas que l’oficina hagués pujat diverses categories en l’anterior procés de classificació d’oficines i en aquest descendeixi alguna categoria, llavors es produeix una consolidació parcial, és a dir, consolidarà el nivell al qual descendeix

Les despeses de Gestió i Representació es percebran sempre en la quantia corresponent a la nova classificació de l’oficina. Aquestes DGR són complements salarials que no es consoliden i que estan vinculats a la categoria de l’oficina

Plus Funcional: Tots els càrrecs de direcció o sotsdirecció d’una oficina la categoria de la qual comporti el cobrament del Plus Funcional i no ostentin un nivell superior al mínim establert per a aquest càrrec, cobraran l’import corresponent del Plus Funcional, sent aquest pensionable i absorbible només per canvi ascendent de nivell, i computa pel càlcul de l’ajut per fills, dels triennis i de les pagues especials, i també pel càlcul de la capacitat creditícia.

GCII 2n Responsables en centres que han classificat a D2 o superior:

Mentre et trobis en període de consolidació d’aquesta categoria, et mantindràs dins de la carrera de GCII 2n Responsable i percebràs:

 • Complement GCII
 • Plus Flexibilitat
 • Gratificació Apoderament (en cas que ho vinguis percebent)
 • Complement Transitori Classificació: per la diferència a la situació expectant (nivell + les despeses de GiR+ CP2012 + …)
 • Si té nivell inferior a IX se li promocionarà a IX.

Quan l’oficina consolidi la nova categoria (D2 o superior):

 • Passaràs a funció de sotsdirector comercial
 • Passaràs a nivell V
 • Deixaràs de cobrar Plus Flexibilitat i el Complement GCII
 • Cobraràs el plus de despeses de GiR corresponent a la classificació de l’oficina (D2 o superior).

Als companys d’origen Bankia els és aplicable l’adequació progressiva.

 

Els GCII 2n Responsable de les oficines D en període de consolidació, ostentaran com a mínim el nivell IX, i percebran en el “Complement Transitori de Classificació” la diferència entre el seu nivell actual i el nivell V. En cas de consolidació, adquiriran el càrrec de sotsdirector abandonant la carrera de GCII, consolidant el nivell V a nivell personal i deixant de percebre el complement transitori.

Tant el Nivell com el Plus Funcional que es tinguin consolidats no es veuran afectats en els supòsits de descens de classificació de l'oficina.

No formen part de la classificació d’oficines:

 • Les finestretes (V), oficines singulars (S) i els centres d’empresa, conjunt que no pot superar el 7% del total d’oficines classificades.
 • Les oficines S1.
 • Les oficines S2.

No dubtis a dirigir-te al teu delegat de la UGT si tens algun dubte sobre com t’afecta la classificació d’oficines en la teva nomina o precises assessorament sobre aquest tema. T’informarem i ajudarem.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!