Finalitza el Període de Contractació d’Accions a través de Compensa+

S'admetran contractacions del producte d'accions a Compensa+ fins al dia 19 de gener, perquè desplegui els seus efectes al febrer.

A partir d’aquesta data, hauràs d’esperar a l’obertura del nou pla de retribució flexible de CaixaBank (actualment, 20 de maig de cada any) quan es podrà contractar de nou el producte d’accions, però amb efectes de febrer de l’any següent.

A partir del 20 de gener i fins al 19 de maig el producte d’accions no estarà disponible per a contractacions, modificacions o baixes.

En què consisteix l'adquisició d'accions disponible a Compensa+?

Consisteix a oferir a totes les persones treballadores en actiu de l’entitat l’opció d’adquirir accions de CaixaBank, mitjançant una novació contractual que substitueixi una part de la seva retribució dinerària pel lliurament d’aquestes accions.

Les persones treballadores poden destinar fins a un màxim de 12.000€ anuals a aquest producte, sempre que el seu salari màxim disponible per a productes de Retribució Flexible li ho permeti. L’import que destini a l’adquisició d’accions estarà exempt de tributació fiscal en l’IRPF, complint determinats requisits.

Aquest lliurament d’accions de l’entitat no suposa variació quantitativa de l’import del salari brut anual ni de la retribució variable a percebre per la persona treballadora. La substitució de retribucions dineràries per accions, mitjançant novació contractual, tampoc afectarà el còmput per a la determinació de la base de cotització a la Seguretat Social, ni sobre el salari regulador a efectes indemnitzatoris, ni en la quantificació del Salari Pensionable a l’efecte de l’aportació al Pla de Pensions.El producte només es pot contractar amb efectes del mes de febrer, i el descompte del salari destinat es practicarà en la mateixa nòmina en la qual s’abona el Bonus, a la plantilla de CaixaBank amb dret a la seva percepció.

Podràs contractar en qualsevol moment de l’any el producte d’accions en Compensa+, conforme a les dates establertes anualment per a cada pla. És a dir, podràs contractar-ho des del 20 de maig fins al 19 de gener de l’any següent, per a tenir les accions de CaixaBank al teu nom amb efectes de finals de febrer.

La primera contractació efectiva d’aquest producte està prevista per a febrer de 2022, sempre que la contractació es realitzi, com a màxim, fins al dia 19 de gener d’aquest mateix any.

 • Comoditat: Accediràs al producte de manera fàcil i còmoda.
 • Benefici fiscal:
  • Territori Comú i Navarra: Estarà exempta de tributació el lliurament d’accions dins de Compensa+, amb el límit de 12.000€ anuals, sempre que la persona treballadora mantingui les accions en cartera durant, almenys, tres anys.
  • Euskadi: En els territoris forals d’Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, el lliurament d’accions està subjecta i no exempta de l’IRPF des de l’1 de gener de 2014.

   Per això, pels qui prestin servei a Euskadi, aquest producte no estarà visible en la plataforma, al no comportar benefici fiscal.

D’acord amb la normativa fiscal vigent, a l’efecte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), la persona treballadora ha de tenir en compte que el lliurament d’accions realitzada per una societat a les seves persones treballadores estarà exempta en Territori Comú i Navarra sempre que, com hem dit, la persona treballadora mantingui els títols en la seva propietat, almenys, durant tres anys.

Serà responsabilitat de la persona la tributació d’aquest producte si no complís amb aquest requisit fiscal de manteniment de les accions en el temps. Si l’empleat incomplís aquest requisit fiscal, haurà de regularitzar la seva situació fiscal davant l’administració tributària on resideixi.

 • Podràs contractar el producte perquè faci efecte una única vegada a l’any: l’últim dia hàbil del mes de febrer.
 • L’import que inicialment vulguis destinar a l’adquisició d’accions es podrà limitar pels següents motius:
  • No podrà superar els 12.000 € anuals en lliurament d’accions dins del pla de Retribució Flexible de CaixaBank.
  • L’import que inicialment vulguis destinar no podrà superar el total disponible de la teva nòmina del mes de febrer, incloent en aquest total l’abonament del Bonus real meritat (si fos el teu cas).
  • El total net a percebre en els mesos de gener i febrer, una vegada descomptat l’import que inicialment vulguis destinar al producte d’accions, no podrà ser inferior a dues vegades el Salari Mínim interprofessional vigent a la data de lliurament de les accions.
  • Es tindrà sempre en compte que no superis el 30% de la teva retribució total en retribucions en espècie.
  • En el cas que el lliurament d’accions dins de Compensa+ superi el límit disponible d’autocartera de l’entitat, se li aplicarà a l’import establert per cada persona el prorrateig sobre el total, en proporció a l’import sol·licitat pel producte a Compensa+, una vegada aplicats sobre ell els límits assenyalats en els dos punts anteriors.
  • No podrà superar els 12.000 € anuals.
 • Les accions s’han de mantenir durant tres anys. L’incompliment d’aquest termini suposarà que la persona treballadora hagi de presentar una liquidació complementària de l’IRPF, incloent-hi el rendiment del treball derivat del lliurament d’accions. A més, haurà de tributar per la venda de les accions en la seva declaració de l’IRPF corresponent a l’any en què tingui lloc la venda d’aquests valors.

  La persona treballadora serà íntegrament responsable d’aquestes obligacions tributàries nascudes de l’incompliment de mantenir les accions durant tres anys.

 • El nombre d’accions adquirides es calcularà en funció del preu de l’acció de l’últim dia hàbil del mes de febrer.
 • També serà l’últim dia hàbil de febrer, el dia en què es posaran al teu nom les accions de CaixaBank que finalment et corresponguin.
 • Com el descompte de nòmina s’haurà dut a terme el dia del tancament del mes de febrer (entorn del dia 18), i el valor de l’acció que posem al teu nom serà el de l’últim dia hàbil del mes, en la nòmina del mes de març, sobre la base del valor final de les accions lliurades, es procedirà a regularitzar els imports descomptats de més.
 • A més, des de Compensa+ es posaran en contacte amb tu, per a tornar a signar, de nou, la novació contractual corresponent a l’Annex  al contracte pel preu final resultant del lliurament d’accions.
 • Exemple: Persona que destina 1.000€ al lliurament d’accions en Compensa+:
  • El mes de febrer se li descompten de nòmina 1.000€ (que seria la quantitat que la persona ha decidit destinar a aquesta adquisició)
  • L’últim dia hàbil de febrer l’acció té un valor de 2,52€ cadascuna.
   Amb efectes d’aquest dia l’empleat tindrà al seu nom 396 accions.
  • En la nòmina de març se li retornarà en nòmina la diferència retinguda:

   1000€- 396 Accions2,52€= 1000€- 997,92€= 2,08€

   La nòmina definitiva seran 997,92€ en retribució en espècie accionis exempta de tributació, sempre que compleixis amb el requisit de manteniment anteriorment analitzat, i els 2,08€ tornaran a ser retribució dinerària subjecta a IRPF.

S’admetran contractacions del producte d’accions fins al dia 19 de gener de cada any, perquè desplegui els seus efectes al febrer d’aquest mateix any.

A partir d’aquesta data, hauràs d’esperar a l’obertura del nou pla de retribució flexible de CaixaBank (actualment, 20 de maig de cada any) quan es podrà contractar de nou el producte d’accions, però amb efectes de febrer de l’any següent.

La primera contractació efectiva d’aquest producte és per a febrer de 2022, sempre que la contractació es realitzi, com a màxim, fins al dia 19 de gener d’aquest mateix any.

A partir del 20 de gener i fins al 19 de maig el producte d’accions no estarà disponible per a contractacions, modificacions o baixes.

Sí. La quantitat mínima per destinar a l’adquisició d’accions de CaixaBank, dins de Compensa+ és de 100€.

I, d’altra banda, no podràs sol·licitar el lliurament d’accions per import superior a 12.000€.

Sí, pots vendre les accions de CaixaBank en qualsevol moment, però has de saber que, les accions s’han de mantenir durant tres anys per poder gaudir del seu tractament fiscal avantatjós.

Si no es complís aquest requisit de manteniment de les accions durant tres anys serà responsabilitat teva la correcta tributació d’aquest producte, ja sigui a través de la presentació d’una liquidació complementària, incloent-hi un rendiment del treball derivat del lliurament d’accions, així com la tributació del guany o pèrdua patrimonial per la venda de les accions en la teva declaració del període en el qual transmetis aquests valors, , en la forma en la qual la normativa fiscal ho estableixi a cada moment i circumstància.

Entra a la plataforma Compensa+, accedeix al producte “accions”, indica l’import que desitgis contractar i prem sobre l’enllaç “afegir a la cistella”, segueix els passos que t’indicarà el simulador, comprova l’estalvi fiscal que això suposa i, si finalment ho desitgis, finalitza la contractació.

Si tens qualsevol dubte amb el producte Accions de Compensa +, contacta amb el delegat/da de la UGT de la teva zona.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.