Headphones in empty call center office

InTouch: Nou Any, Noves Imposicions i la Mateixa Falta de Personal

Comencem un nou any i seguim sense saber els criteris per a l'elecció dels gestors que han vist amortitzada la seva plaça com a GCII.

Li ho hem demanat a l’entitat en diverses ocasions i de diverses maneres i la resposta ha estat la mateixa “criteris organitzatius”.

Segons sembla, ha d’haver-hi menys clients que formen part de Premier Intouch i, per tant, fa falta menys gestors que exerceixin aquesta funció.

 

Des de la UGT Caixabank ens preguntem:

  • Per què s’amortitzen unes places i altres no?
  • Quins criteris s’han utilitzat per a la presa d’aquestes decisions?
  • Ha estat per l’IEC, la projecció, les vendes netes?

Exigim respostes!, no pot ser només pel criteri personal i subjectiu de la direcció del centre corresponent seguint les directrius de RRHH.

D'altra banda, ens hem trobat amb la imposició de completar un quadrant d'horaris i tasques a realitzar.

Des de RRHH Intouch se’ns transmet que és un quadre tipus, que NO ha de ser obligatori el seu compliment amb aquests horaris exactes. Però ja sabem com les gasten en els diferents centres Intouch, tot val amb la condició que no aixequem el cul de la cadira. En aquest quadrant no figura el temps d’anar al bany ni de tantes altres coses del nostre dia a dia.

Tampoc figura el descans obligatori per ser usuaris de pantalles de visualització de dades, que compta amb el suport de la Unió Europea i pel que la UGT va interposar denúncia davant inspecció de treball.

Això ens portaria a tenir descansos de 10 minuts per cada hora de treball amb PVD.

És complicat completar un quadrant en el qual no es té en compte la dificultat que comporta fer el bon dia comercial mentre es contesten murs o es fan trucades reactives. Igual de complicat és marcar un horari fix per l’esmorzar ja que a més de nosaltres, depenem del temps del client.

Des de la UGT Caixabank hem demandat a RRHH de la DT InTouch el següent:

  • Personal que atengui els murs que no comportin dificultat.
  • Reduir la grandària de les Carteres. No es poden gestionar correctament carteres de més de 2.000 clients per gestor.
  • Personal per fer les operacions com hipoteques, préstecs personals, testamentàries …
Li demanem a la DT INTOUCH que dotin els centres amb més personal, reduint la càrrega de treball i reduint el nombre de clients per cartera.

En els Centres inTouch les vacances són com per a la resta de l'entitat.

En relació a les nombroses consultes que ens han fet arribar alguns companys, hem d’advertir a qui correspongui que la normativa és molt clara. No parla de percentatges, només es refereix a unes senzilles normes, que són les següents:

Es té dret a gaudir de 25 dies laborables, a triar entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre (a Canàries, 27). A més d’un dia addicional de vacances en aquelles localitats que no redueixin l’horari amb motiu de la seva setmana gran de festa local. A InTouch a més a més, com a centre amb horari laboral singular,  el nombre de dies de lliure disposició és de 6, a gaudir en l’any natural.

Si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir la totalitat de les vacances de l’any en curs, aquestes podran gaudir-se fins al 31 de gener de l’any següent (dies de vacances, no de lliure disposició que només es mantenen fins al 31 de desembre de cada any).

Es podran gaudir a continuació dels permisos de maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o lactància (acumulada), fins i tot si es produeix canvi d’any.

Les persones provinents de Bankia mantindran, a títol personal, el nombre de dies consolidats com a “Premi fidelitat”.

Es poden fraccionar les vacances fins a 4 períodes sempre que sigui possible cobrir el servei.

Torn d’elecció:

Els empleats/des amb fills/es en edat escolar, tenen preferència perquè els coincideixin amb el període de vacances escolars, sempre respectant als companys/es de més antiguitat. És a dir, no implica l’elecció d’un torn determinat, sinó que les seves vacances coincideixin dins dels límits de les vacances escolars.

En el cas que per sentència o conveni regulador de divorci o separació es tinguin assignades les dates de vacances per a la cura de fills/es menors de 12 anys, es donarà prioritat a l’elecció de les dates d’almenys 2 setmanes de les quals tingui el menor al seu càrrec.

En el supòsit de fill/a a càrrec amb discapacitat que acudeixi a centres escolars especialitzats es donarà prioritat a l’elecció de les dates d’almenys 10 dies hàbils en les quals aquests centres estiguin tancats.

Denegacions per motius organitzatius:

Els motius organitzatius als quals s’al·ludeix pel tema dels percentatges no tenen aquesta finalitat, sinó que es pot denegar perquè el servei no tingui uns mínims necessaris. Mai pot ser excusa per imposar períodes vacacionals sense cap justificació, ni tampoc existeix una limitació legal quant al nombre  de dies o de setmanes màxim a sol·licitar, dins del nombre de dies a què es té dret per Conveni o normativa laboral interna.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat de la UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!