Businesswoman signing a contract document making a deal.

La UGT Signa el Pla d’Igualtat

La UGT subscriu el document d'adaptació del Pla d'Igualtat de CaixaBank a la vigent llei d'Igualtat.

El procés d’adaptació ha estat complex perquè s’ha partit del diagnòstic de situació referit a les dades de l’any 2021. Aquest treball va començar amb el necessari mapa de llocs a aquest efecte elaborat per l’entitat, el corresponent desglossament i agrupació de conceptes salarials de cara a efectuar el Registre Retributiu i l’Auditoria Retributiva als quals CaixaBank està obligada legalment. Amb posterioritat aquestes dades han estat analitzades per efectuar el diagnòstic de la situació.

Les dades reflecteixen, que sí bé hi ha hagut una important millora en aquesta matèria des de l’any 2007, és necessari continuar aprofundint en els diversos aspectes que recull el nou document amb la implantació de les mesures del Pla d’Igualtat.

Els diversos aspectes que recull el nou document són els següents:

 • Cultura i Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
 • Igualtat i Responsabilitat Social Corporativa.
 • Comunicació, imatge i llenguatge.
 • Representativitat de dones i homes.
 • Processos de selecció externa.
 • Polítiques de compensació.
 • Processos de Desenvolupament i Promoció.
 • Plans de formació.
 • Condicions de Treball.
 • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
 • Prevenció de l’Assetjament i altres mesures de solució de conflictes.
 • Parelles de fet o unions estables de parella.
 • Contra la Violència de gènere.

 

Us anirem informant detalladament, del contingut del Pla que serà registrat davant l’autoritat laboral i publicat en Wegange.

Des de la UGT posem de manifest els avanços més rellevants d'aquest nou acord:

– La protecció de les víctimes de violència sexual recollida en el text, aplicant-se les mesures ja acordades per a les víctimes de violència de gènere.

– El diagnòstic ha posat de manifest l’existència de desigualtats retributives, que han de corregir-se amb les accions que en matèria de polítiques de compensació es recullen en el pla.

La incorporació dels riscos psicosocials al document, establint mesures de cara a implementar millores en les condicions de treball de la plantilla.

El reconeixement de les desigualtats en nomenaments a nivell directiu i executiu i la implantació de mesures de cara a la correcció d’aquestes, entre altres l’aplicació d’un percentatge del 43% de representació femenina en càrrecs de responsabilitat, percentatge molt inferior encara al 56% que representen les dones en el total de plantilla de CaixaBank.

La UGT ha exigit que es reobri la negociació del protocol de trasllats i de les mesures de conciliació en els centres d’Horari Laboral Singular, en els quals la plantilla es troba amb majors dificultats de conciliació. 

cropped view of businesspeople with male and female signs on scales of justice, gender equality

Hem recorregut un bon camí cap a la Igualtat però queda encara molt per fer i no és de rebut que continuïn existint diferències i impediments reals en l’organització que impedeixin aconseguir una igualtat real.

La UGT amb la seva presència en la comissió d’igualtat vigilarà i exigirà el compliment i la millora dels compromisos si fos el cas contrets per CaixaBank amb la signatura d’aquest document.

La UGT exigeix que totes les persones de CaixaBank tinguin les mateixes oportunitats i drets laborals. 

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Participaciones de
la Lotería de NAVIDAD

¡No te quedes sin ella!