Pla de Pensions d’Empleats de CaixaBank

Els empleats i empleades de CaixaBank disposem del “Pla de Pensions d’Empleats de CaixaBank (PC30)” per a la creació d’un capital per a la jubilació i la cobertura del risc de defunció i invalidesa durant l’etapa en actiu. Els empleats amb origen Bankia actualment disposen del seu propi Pla de Pensions, fins a la integració de tots dos Plans de Pensions d’Ocupació.

L’adhesió al pla és automàtica i no suposa cap cost en ser íntegrament finançat per CaixaBank.

El pla ha aconseguit una rendibilitat el passat 2021 del 13,67%, rècord des de la seva creació en 2001.

0 %
Rendibilitat des de 2016
0 %
Rendibililitat des de 2018
0 %
Rendibilitat en 2021

Aportacions per a la Jubilació Riscos (Invalidesa i Defunció)

Aportacions per a la Jubilació

Les contribucions mensuals al pla per a la prestació de jubilació s’iniciaran a partir del 25è mes de la relació laboral del Partícip amb el Promotor. Es mantindran mentre el partícip ostenti la condició de tal i fins que compleixi una edat pactada, que en 2022 serà de 66 anys i 2 mesos.

El percentatge es calcula sobre els conceptes pensionables, assenyalats en nòmina amb un asterisc (*): total salari base, pagues extres prorratejades, triennis, plus funcional …,

Amb efectes d’1 de gener del 2022, a la plantilla en actiu a 7 de juliol de 2021, s’incrementa un 2% el percentatge vigent a cada moment d’aportació sobre el salari pensionable. Per regla general serà el 9,5%.

Escalat de percentatges d’aportació sobre el seu salari pensionable:

 • Fins a 31 de març de 2022: 0%
 • De l’1 d’abril del 2022 al 31 de març del 2023: 4,20%
 • De l’1 d’abril del 2023 al 31 de març del 2024: 4,50%
 • De l’1 d’abril del 2024 al 31 de març del 2025: 4,90%
 • De l’1 d’abril del 2025 al 31 de març del 2026: 5,75%
 • A partir de l’1 d’abril del 2026: 7,50%

Esta aportación nunca podrá ser inferior a la que se venía percibiendo en Bankia correspondiente a mayo de 2021. Si se tenía aportación sobre RV, se suma la media de 2019 y 2020 en forma mensual (dividida por 12).

 • Fins al 24è mes: 0,0%
 • 25è mes: Aportació extraordinària del 6% del salari pensionable anual (mes 25 x 12).
 • Des del 25è al 84è mes: Aportació del 6% del salari pensionable mensual.
 • A partir del 85è: 7,5% sobre el salari pensionable mensual.

Aportacions per a Riscos

(Invalidesa i Defunció)

Per a fer front a les cobertures de risc i per la part no coberta amb els drets consolidats de cada partícip, CaixaBank aporta la quantitat necessària en forma de prima de risc anual, segons les circumstàncies personals i familiars de cada empleat.

Aquesta aportació es fa des del primer dia del contracte (= cobertures des del 1r dia).

L’import aportat també compta per al límit fiscal d’aportacions de l’IRPF

.

Prestacions de Jubilació

Es té dret al cobrament dels Drets Consolidats des del moment de la jubilació del partícip, aquest cobrament es pot realitzar de diferents formes, que són:

 • Capital (Immediat o Diferit).
 • Renda Assegurada (Vitalícia, Temporal, Renda Pla, …).
 • Renda Financera, immediata o diferida.
  Mixta (Combinació de les anteriors).
 • Pagaments sense periodicitat regular.

Prestacions de Risc (invalidesa i defunció)

Desapareixen tant les rendes vitalícies (invalidesa/viduïtat) o temporals (orfandat) en funció del salari pensionable que es percebien en CaixaBank com el model “túnel” de Bankia.

Les cobertures són una sèrie de capitals en funció de la contingència amb dos nivells.

Incapacitat: S’origina per accident o malalties amb seqüeles definitives després de resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Defunció nivell 1: La prestació s’haurà de cobrar pel cònjuge o parella de fet supervivent o els fills. En cas d’inexistència es podrà designar a un tercer com a beneficiari.

Defunció nivell 2: Es garanteix mínim de 2 anualitats (sense viduïtat ni orfandat o és inferior).

Viduïtat: S’origina per defunció de l’empleat a favor del cònjuge o parella de fet supervivent.

Orfandat: S’origina per defunció de l’empleat a favor dels fills menors de 25 anys.

En cas d’orfandat total, se sumaran les anualitats previstes per a la viduïtat.

Si existeix un altre progenitor, però no té dret a viduïtat, se sumaran dues anualitats.

Els drets consolidats del pla de pensions de l’empleat financen les prestacions de risc fins a l’import de les indemnitzacions, l’excés queda disponible per als beneficiaris, que es poden designar expressament i ser diferents dels hereus.

Pla de Pensions Associat

Els empleats de CaixaBank tenim a la nostra disposició el PlanCaixa2 (modalitat 302). Els empleats amb origen Bankia tindran a la seva disposició aquest Pla una vegada estiguin integrats els dos Plans de Pensions d’Ocupació

En aquest pla de pensions es poden realitzar totes les aportacions voluntàries que es desitgi i que entrin dins del límit fiscal d’aportacions.

Compta amb l’avantatge de suportar unes comissions mínimes, sent la rendibilitat anual obtinguda en 2021 del 14,61%.

Té, a diferència dels individuals, una comissió de control formada per empleats/partícips que vela pel bon resultat de les inversions, que es realitzen d’una manera bastant similar a les realitzades pel Pla de Pensions d’Empleats.

PRESTACIONS: En tots els casos (jubilació o risc) es limitaran als drets consolidats.

Obertura del Pla Col·lectiu Associat, PC2.

Dues alternatives

 • Finestra de visualització TF9 (nou entorn):
  • TTF9 – Inici – Productes – Segurs – Plans de Pensions i Previsió – Contractació – Alta promotor Pla Pimes
   • Amb aquesta opció s’arriba a l’entorn antic (FPE2000)
   • Indicar llibreta 302, triant l’opció que es necessiti.
  • Finestra de visualització TF9 (entono antic). Accés directe trobat a través del cercador:
   • En el cercador s’indica: FPE2000, i accedeixes a l’entono antic.
Indicar llibreta 302, triant l’opció que es necessiti.
 

Conec la Meva Feina.

Necessito autonomia per a decidir com dur-ho a terme i que confiïn en el meu bon saber fer.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.