Abonament de l’Ajut d’Escola Bressol i de Formació per a filles i fills d’empleat

En la nòmina de setembre s'abona el pagament anual corresponent a les ajudes de guarderia i de formació per a filles i fills d'empleat.

En el cas que la teva filla o fill tingui entre 21 i 25 anys cal acreditar que cursa estudis. L’abonament es realitzarà en la nòmina de setembre per a aquelles sol·licituds realitzades fins al 9 de setembre

IMPORTANT! No et preocupis si no has pogut acreditar que la teva filla/fill cursarà un determinat estudi en el termini establert, ja que l’abonament de l’ajuda es farà efectiu en els mesos posteriors, en funció de la data de sol·licitud, i sempre amb el límit de la fi del curs escolar.

Ajut d'Escola Bressol

Ajut per a la Formació de filles/fills

En cas que el fill o filla tingui una discapacitat inferior al 33% s’abonaran les despeses anuals degudament justificades que ocasioni l’educació especial, la teràpia o el transport col·lectiu, fins al màxim de 3.400 euros anuals establerts en Conveni Col·lectiu.

Aquestes ajudes es percebran durant el primer any d’excedència per naixement, adopció, o en els supòsits d’acolliment.

Es fa també extensiva als fills i filles del personal jubilat, del declarat en incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa i als orfes i òrfenes de personal mort.

Discapacitat

En els casos de filles/fills amb discapacitat l’import de les ajudes han estat millorades, com a resultat de la negociació col·lectiva, en el Protocol de Conciliació que tenim vigent a l’entitat respecte a l’import que estableix el conveni col·lectiu.

Pel seu abonament es requereix que la filla o fill tingui reconegut pels organismes oficials competents una discapacitat en un grau mínim del 33% i que la mateixa estigui vigent en la data del pagament.

En el cas que la discapacitat sigui reconeguda amb efectes entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, es procedirà a regularitzar l’import abonat al setembre una vegada s’acrediti la discapacitat amb efectes de l’any del pagament.

No s’aplica el topall d’edat quan la filla/fill té reconeguda una discapacitat en un grau mínim del 33%, i en aquest cas es continuarà percebent l’ajuda mentre continuï vigent la discapacitat.

Entre 21 i 25 anys

Des del curs 2021-2022, el pagament d’aquest ajut està condicionat a la prèvia acreditació per part de la persona treballadora que la filla/fill està cursant estudis, excepte quan la filla/fill tingui reconegut un grau de discapacitat ≥ 33% i en aquest cas no hauran de justificar que estan estudiant i l’abonament serà automàtic.

L’abonament es realitzarà en la nòmina de setembre per a aquelles sol·licituds realitzades fins al 9 de setembre, sempre amb la informació referida al curs escolar 2023-2024, a través del portal de l’empleat per qualsevol de les següents rutes:

  • Portal de l’Empleat > El meu portal > Compensació > Sol·licitud Ajut Estudis Fills entre 21 i 25 anys
    Portal de l’Empleat > El meu portal > Sol·licituds a RRHH > Gestió de les meves sol·licituds > Nova Sol·licitud > Ajut Estudis Fills entre 21 i 25 anys

Si no has pogut acreditar que la teva filla/fill cursarà un determinat estudi en el termini establert, l’abonament de l’ajuda es farà efectiu en els mesos posteriors,en funció de la data de sol·licitud, i sempre amb el límit de la fi del curs escolar.

D’acord amb la finalitat d’aquesta ajuda, en cap cas un mateix curs pot donar lloc a la percepció d’aquesta ajuda en dos anys diferents.

Recorda:

Per a percebre l’Ajuda Formació de filles/fills s’ha de complir el requisit que no percebin rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent a cada moment.

El BOE ha publicat el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual s’eleva la quantia del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 1.080 euros bruts mensuals en 14 pagues, fins als 15.120 euros bruts anuals.

Complement per residència

Si la teva filla/fill ha de cursar estudis a partir del 5è any de primària en plaça diferent del teu domicili habitual, pernoctant fora d’ell, l’Ajut per a la Formació s’incrementarà en un 100%.

Per a la percepció d’aquest ajut és necessari realitzar la sol·licitud a través del Portal de l’Empleat i adjuntar:

  1. Rebut de lloguer o justificació de la residència en localitat diferent de la qual habitualment resideixen.
  2. Matrícula dels estudis que està cursant.

L’abonament es realitzarà directament en la nòmina dins dels 2 mesos següents a la recepció de la sol·licitud amb tots els justificants sol·licitats.

Si precises d’ajuda o més informació sobre aquest tema, posa’t en contacte amb el teu delegat/da de la UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.