Abonament de l’Ajut d’Escola Bressol i de Formació per a filles i fills d’empleat

En la nòmina de setembre s'abona el pagament anual corresponent a les ajudes de guarderia i de formació per a filles i fills d'empleat.

En el cas que la teva filla o fill tingui entre 21 i 25 anys cal acreditar que cursa estudis.

Ajut d'Escola Bressol

Ajut per a la Formació de filles/fills

Aquestes ajudes es percebran durant el primer any d’excedència per naixement, adopció, o en els supòsits d’acolliment.

Es fa també extensiva als fills i filles del personal jubilat, del declarat en incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa i als orfes i òrfenes de personal mort.

Discapacitat

En els casos de filles/fills amb discapacitat l’import de les ajudes han estat millorades, com a resultat de la negociació col·lectiva, en el Protocol de Conciliació que tenim vigent a l’entitat respecte a l’import que estableix el conveni col·lectiu.

Pel seu abonament es requereix que la filla o fill tingui reconegut pels organismes oficials competents una discapacitat en un grau mínim del 33% i que la mateixa estigui vigent en la data del pagament.

En el cas que la discapacitat sigui reconeguda amb efectes entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, es procedirà a regularitzar l’import abonat al setembre una vegada s’acrediti la discapacitat amb efectes de l’any del pagament.

No s’aplica el topall d’edat quan la filla/fill té reconeguda una discapacitat en un grau mínim del 33%, i en aquest cas es continuarà percebent l’ajuda mentre continuï vigent la discapacitat.

Entre 21 i 25 anys

Des del curs 2021-2022, el pagament d’aquest ajut està condicionat a la prèvia acreditació per part de la persona treballadora que la filla/fill està cursant estudis, excepte quan la filla/fill tingui reconegut un grau de discapacitat ≥ 33% i en aquest cas no hauran de justificar que estan estudiant i l’abonament serà automàtic.

L’abonament es realitzarà en la nòmina de setembre per a aquelles sol·licituds realitzades fins al 9 de setembre, sempre amb la informació referida al curs escolar 2022-2023, a través del portal de l’empleat per qualsevol de les següents rutes:

  • Portal de l’Empleat > El meu portal > Compensació > Sol·licitud Ajut Estudis Fills entre 21 i 25 anys
    Portal de l’Empleat > El meu portal > Sol·licituds a RRHH > Gestió de les meves sol·licituds > Nova Sol·licitud > Ajut Estudis Fills entre 21 i 25 anys

Si no has pogut acreditar que la teva filla/fill cursarà un determinat estudi en el termini establert, l’abonament de l’ajuda es farà efectiu en els mesos posteriors,en funció de la data de sol·licitud, i sempre amb el límit de la fi del curs escolar.

D’acord amb la finalitat d’aquesta ajuda, en cap cas un mateix curs pot donar lloc a la percepció d’aquesta ajuda en dos anys diferents.

Atès el nou condicionant d’acreditació de cursar estudis i davant les denegacions d’aquests ajuts a companyes i companys, des de la UGT hem interposat demanda de conflicte col·lectiu per l’aplicació unilateral per part de les Entitats de criteris restrictius en la concessió d’aquests ajuts.

https://ugtcaixabank.org/la-ugt-interposa-demanda-per-lajuda-de-formacio-de-fills-filles/

Recorda:

Per a percebre l’Ajuda Formació de filles/fills s’ha de complir el requisit que no percebin rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent a cada moment.

Actualment, el SMI és de 1.000 o 1.166,67 euros bruts mensuals, en funció de si el mateix es percep en 14 o 12 pagues, respectivament. Igualment, l’SMI en còmput anual és de 14.000 euros bruts.

Complement per residència

Si la teva filla/fill ha de cursar estudis a partir del 5è any de primària en plaça diferent del teu domicili habitual, pernoctant fora d’ell, l’Ajut per a la Formació s’incrementarà en un 100%.

Per a la percepció d’aquest ajut és necessari realitzar la sol·licitud a través del Portal de l’Empleat i adjuntar:

  1. Rebut de lloguer o justificació de la residència en localitat diferent de la qual habitualment resideixen.
  2. Matrícula dels estudis que està cursant.

L’abonament es realitzarà directament en la nòmina dins dels 2 mesos següents a la recepció de la sol·licitud amb tots els justificants sol·licitats.

Si precises d’ajuda o més informació sobre aquest tema, posa’t en contacte amb el teu delegat/da de la UGT.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.