La Teva Igualtat Salarial és el Més Important

El 22 de febrer és el Dia Europeu per la Igualtat Salarial. Una data que ens recorda l'existència d'una clara desigualtat en les retribucions percebudes per homes i dones a canvi de la realització d'un treball d'igual valor i la necessitat de corregir aquestes diferències.

Per a la UGT és una ocasió per a visibilitzar aquestes diferències de tracte salarial en la nostra empresa i encara que en el diagnòstic elaborat recentment d’Igualtat a CaixaBank, les diferències retributives no superen en cap cas el 25%, és cert que existeixen diferències, algunes significatives, especialment en els nivells de major responsabilitat.

Per a la UGT, una diferència independent del seu percentatge, ja és un toc d’atenció sobre la qual treballar. Així s’ha reflectit en 4 mesures aprovades en el pla d’igualtat que afecten la compensació, totes encaminades a erradicar aquestes diferències.

  1. Es continuaran comunicant de manera clara i transparent el programa de retribució variable vigent en cada moment, que està basat en principis de no discriminació, rendiment i compliment de reptes o objectius, així com la compensació total de l’empleat o empleada, amb la finalitat de contribuir a posar en coneixement i en valor la resta de compensacions, a part de la dinerària, que CaixaBank posa a la seva disposició
  2. La política retributiva en matèria de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, s’aplicarà en els termes establerts per l’entitat, amb estricta observança del principi d’igualtat de tracte i no discriminació. Així, no es reduiran els seus imports amb motiu de la suspensió de la relació laboral que segueix al naixement, adopció, guarda legal o acolliment d’un fill o filla, els períodes de baixa relacionats amb l’embaràs, ni tampoc per absències per risc durant l’embaràs o cura de/la menor lactant.
  3. Els qui siguin responsables de la distribució de la retribució salarial, complements salarials i percepcions extrasalarials, hauran de rebre indicacions clares que evitin prejudicis en els anteriors supòsits.
  4. En cas de detectar-se incidències en el cobrament dels complements salarials i les percepcions extrasalarials, es garantirà l’establiment de vies de comunicació i correcció si escau, sempre vetllant per la resolució de la incidència en el termini màxim de tres mesos.

A la UGT estem completament implicats a promoure les mesures necessàries per aconseguir la Igualtat Real d'Homes i Dones en l'àmbit laboral. Per això, informem de manera detallada a la plantilla dels seus drets en matèria retributiva, amb especial vigilància de les diferències que puguin produir-se en aquest sentit.

La UGT per la Teva Igualtat Salarial

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.