La UGT Interposa Demanda per l’Ajuda de Formació de Fills/Filles

La UGT interposem demanda de Conflicte Col·lectiu per a defensar l'Ajuda de Formació de fills/filles d'empleats/empleades, emprenent així accions legals davant la perjudicial aplicació que està fent la Direcció dels criteris per a la seva obtenció.

Han estat nombroses les denegacions en la concessió d’aquesta ajuda a companys i companyes amb fills/filles d’edat entre 21 i 25 anys, una vegada realitzada l’acreditació dels estudis que estan cursant, sota el criteri de no tractar-se de “formació reglada”.

Des de la UGT entenem que aquesta ajuda, fruit de la negociació col·lectiva, i en els quals en última instància són beneficiaris els nostres fills/filles, ha de fer-se efectiva per l’entitat sense més condicionants que els establerts en el Conveni Col·lectiu, sense que sigui admissible interpretacions partidistes més enllà d’acreditar que es cursen estudis.

També han estat nombrosos els casos de denegació en la concessió del complement per residència, és a dir, l’increment de l’ajuda anterior condicionat a una formació específica i a pernoctació fora del domicili habitual de la persona ocupada. Les causes al·legades per la direcció per a la seva denegació són:

  • estar realitzant estudis que podria estar realitzant en la població on radica el domicili habitual de l’empleat/empleada.
  • o no realitzar el curs complet amb pernoctació fora del domicili habitual (Erasmus).

La direcció aplica novament uns criteris restrictius que no consten entre els recollits en el literal del conveni que regula aquestes ajudes per a la seva concessió.

Des de la UGT, després d’instar la direcció a l’abonament de les ajudes denegades i davant la falta de voluntat de la mateixa a atendre la nostra petició, vam presentar una consulta vinculant a la Comissió Paritària del Conveni a fi que aquesta es pronunciés referent a la correcta interpretació de l’article 57 que regula aquestes ajudes.

Atès que aquesta reunió va finalitzar sense acord, i en defensa dels drets i interessos dels empleats i empleades del sector, des de la UGT hem procedit a presentar demanda de Conflicte Col·lectiu a fi que es reconegui

  • Que les ajudes per a la formació de fills/filles de les persones ocupades, regulades en l’art. 57.1 del Conveni Col·lectiu, únicament estan condicionades al compliment dels requisits que s’assenyalen en el citat precepte, pert tant, sense que sigui exigible que es tracti de “formació reglada”.
  • Que l’increment en l’ajuda per a la formació de fills/filles de les persones ocupades contemplat en l’art. 57.5, està condicionat al compliment dels requisits que específicament s’assenyalen en el citat precepte, sense que sigui exigible que en la plaça del domicili habitual de la persona ocupada no existeixi facultat o centre que imparteixi aquests estudis.
  • Que l’increment en l’ajuda per a la formació de fills/filles de les persones ocupades contemplat en l’art. 57.5, està condicionat al compliment dels requisits que específicament s’assenyalen en el citat precepte, sense que estiguin exclosos de tal incremento els programes “Erasmus”.

 

 

Si has vist denegada la teva sol·licitud d’ajuda per a la formació dels teus fills/filles o el complement per residència, o precises més informació a aquest efecte, posa’t en contacte amb el teu delegat/da de la UGT.

Student doing his homework at home
Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.