Reforma Laboral: Ara sí! Guanyem drets

És la primera vegada que una reforma laboral escomesa a l'Estat Espanyol des de 1980 suposa la recuperació de drets dels treballadors, i que, a més, redueix les possibilitats de contractació temporal fomentant de manera clara la contractació indefinida.

Les organitzacions sindicals teníem tres grans objectius: la recuperació de la negociació col·lectiva, la lluita contra la temporalitat i avançar en l’estabilitat en l’ocupació. En aquests tres àmbits, els avanços són clars.

Reforma Laboral: Ara sí! Guanyem drets

Són diverses les fites a destacar:

Recuperem l’equilibri en la negociació col·lectiva, amb el restabliment de la ultraactivitat dels convenis, es conquisten drets i es posa a lloc al conveni d’empresa, impedint-li la regulació a pitjor d’aspectes clau com el salari o la jornada.

Recuperació de la ultraactivitat plena

Els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres nous. Hem de subratllar que la ultraactivitat no té límits temporals.

Prevalença del conveni del sector

El conveni d'empresa podrà regular l'elecció entre abonament o compensació d'hores extres; l'horari i la distribució del temps de treball (NO LA JORNADA); l'adaptació de la classificació professional i les mesures de conciliació familiar.

S’incorpora a l’Estatut dels Treballadors els acords i pràctiques dels ERTOs fets durant la pandèmia, amb la intenció de prioritzar aquests mecanismes en detriment dels acomiadaments col·lectius.

Enfortim la figura del contracte indefinit i s’adopten mesures limitadores de la contractació temporal: es concreta la causalitat d’aquesta, se simplifica i delimita la contractació temporal; desapareix el contracte d’obra i serveis, restant només dos contractes temporals, un per causes estructurals i el formatiu.

Sens dubte queden qüestions pendents perquè no han estat abordades en aquesta fase de la negociació. Però l’acord mereix una valoració molt positiva, sense deixar d’afirmar la nostra voluntat de continuar avançant en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació amb drets i de qualitat al nostre país.

Més informació dels aspectes a destacar de la reforma del mercat de treball 2021, prement sobre les següents icones…

 • Recuperació de la ultraactivitat plena.  Art. 86 ET: Els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres nous. Hem de subratllar que la ultraactivitat no té límits temporals.
 • Prevalença del conveni del sector sobre el conveni d’empresa, Art. 84 .2 ET: El conveni d’empresa podrà regular l’elecció entre abonament o compensació d’hores extres; l’horari i la distribució del temps de treball (NO LA JORNADA); l’adaptació de la classificació professional i les mesures de conciliació familiar.
 • Aplicació del conveni del sector de l’activitat realitzada en les contractes i subcontractes. Art. 42.6 ET. Fi dels multiserveis!
 • El contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit. Reducció de la contractació temporal a només dos contractes; un contracte estructural i un altre formatiu.
 • L’estructural tindrà dues causes; per circumstàncies de la producció i de substitució de la persona treballadora.
 • El contracte per circumstàncies de la producció obeirà a increments ocasionals imprevisibles de la producció o oscil·lacions de la demanda. Temps màxim 6 mesos, ampliables a 12 per Conveni Col·lectiu sectorial.
 • Aquesta causa podrà emprar-se en situacions previsibles; campanya de nadal, campanyes del camp etc. amb la limitació d’un període de 90 dies a l’any no consecutius. La previsió anual ha de ser coneguda per la representació dels treballadors en l’últim trimestre de l’any anterior.
 • El contracte de substitució de la persona treballadora es farà per a substituir a treballadors amb reserva del lloc de treball sempre que s’especifiqui clarament la persona substituïda.
 • Reducció de l’encadenament dels contractes, per a considerar una persona fixa, a 18 mesos en un període de 24 (abans era 24 en un període de 30).
 • L’incompliment de les normes que regulen la contractació temporal farà que la persona treballadora sigui considerada fixa.
 • Reforçament de la definició i causalitat del contracte formatiu. Dues possibilitats; contracte de formació en alternança (treball i formació), i contracte per a l’adquisició de la pràctica professional.
 • El contracte de formació dual limitat a l’edat de 30 anys. Obligació de tutor. Mínim tres mesos màxim 2 anys.
 • El contracte d’obtenció de pràctica professional adequada al nivell d’estudis se subscriurà dins dels tres anys (5 amb persones amb discapacitat). Actualment 5 i 7. Període mínim 6 mesos màxim 12. Es trasllada al conveni del sector llocs de treball, activitats, nivells o grups professionals que puguin exercir-se per aquest tipus de contractes.
 • Reforç de les plantilles i mitjans de la Inspecció de Treball. Gran increment de les sancions contemplades en la LISOS per l’ús fraudulent de la contractació temporal. Sanció per cada situació fraudulenta i no per empresa.
 • Foment del contracte fix discontinu. Realització de treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada. Podran acollir-se a aquesta modalitat els traveu-vos en contractes administratives o mercantils. Regulació que dona seguretat a crides i reforçament dels drets, inclosos els de representació sindical, d’aquest col·lectiu. Reconeixement de l’antiguitat de tot el període de la relació laboral, no sols dels períodes efectivament treballats.
 • Es potencia els ERTO en detriment dels acomiadaments col·lectius.
 • Incorporació a la legislació ordinària dels ERTOS per limitació o impediment que s’han utilitzat massivament en el període COVID. També referent als beneficis en matèria de cotització vinculats a la realització d’accions formatives i al manteniment de l’ocupació, les quanties de la qual estan per determinar, i de protecció dels treballadors en matèria de desocupació. Reforç del paper d’informació de la representació de les persones treballadores.
 • Durant els períodes d’ERTO, siguin ETOP o per força major, no podran realitzar-se hores extres, establir-se noves externalitzacions ni concertar-se noves contractacions laborals.
 • Regulació de Mecanisme RED de flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, art.47 Bis.
 • Dues modalitats; una cíclica, quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica que aconselli l’adopció d’instruments d’estabilització. Durada un any. I un altre sectorial, quan un determinat sector s’apreciïn canvis que generin necessitats de requalificació i de transició professional. Durada un any amb possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos cadascuna (total 24 mesos).
 • Se activará por acuerdo del Consejo de ministros, previa información y consulta con las organizaciones sindicales y empresariales.
 • Activat el mecanisme les empreses podran demanar la seva adhesió a través del procediment de l’art. 47. 3. Consulta amb la representació de les persones treballadores.
 • Les empreses que rebin autorització per a l’aplicació podran accedir a beneficis en matèria de cotització vinculats al manteniment de l’ocupació.
 • Les empreses que contractin persones treballadores incloses en la modalitat sectorial tindran dret a bonificacions en la quota de la Seguretat Social d’un 50% en el termini de sis mesos.
 • Durant els períodes de mecanisme RED no podran realitzar-se hores extres, establir-se noves externalitzacions ni concertar-se noves contractacions laborals.
 • L’empresa que desenvolupin accions formatives tindrà dret a un increment del crèdit per al finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada.
 • Es constituirà en fons RED de sostenibilitat de l’ocupació per a atendre les necessitats de finançament d’aquest mecanisme.

Avui, dijous 30 de desembre, s’ha publicat al BOE el reial decret llei de reforma del mercat laboral, entrant en vigor a partir de demà, malgrat que encara haurà de superar la tramitació parlamentària, per la qual cosa podria estar subjecte a la incorporació de canvis.

#LaForçad’AvançarJunts

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.