CAT ESP

Retribució Flexible: Adquisició d’Accions

Sol·licitem la supressió de les limitacions i restriccions imposades per la Direcció en la contractació del producte d'adquisició d'accions incorporat al Pla de Retribució Flexible.

El pla de retribució flexible ha de complir amb la seva característica principal, permetre la intervenció del treballador en el disseny de l’estructura retributiva amb el propòsit de maximitzar la seva renda disponible. Suposa una optimització de la nostra nòmina perquè cobrem de manera més eficient.

Les limitacions establertes per la direcció en la contractació del producte, no permet optimitzar el benefici ple d’aquest a tota la plantilla. Hauria d’habilitar-se de tal forma que possibiliti que qualsevol emple@t pugui contractar l’aportació màxima, sempre que la seva retribució total li ho permeti.

Hem sol·licitat a la direcció:

Que no se subordini al mes de febrer el canvi de titularitat efectiva de les accions, sinó que tingui efectes del mes següent al de la sol·licitud d’adquisició per part de l’emple@t, habilitant-se la seva contractació la resta de mesos de l’any.

Que es garanteixi un import mínim de contractació per sota del qual no afecti el prorrateig en els casos de veure’s superat el límit que l’Entitat té disponible en autocartera per a aquest fi.

Habilitar un concepte en nòmina que a l’efecte de bestreta, amb descomptes periòdics en les nòmines posteriors, possibiliti la contractació d’accions per major import al de la nòmina mensual.

Beneficis de la retribució flexible: més disponible net mateixa retribució bruta mateixa base de cotització menor base imposable

La retribució flexible és fruit de la negociació col·lectiva, i presenta beneficis mutus tant per a l’empresa com per a la plantilla que la integra, per la qual cosa no haurien d’establir-se majors limitacions que les establertes legalment, i així possibilitar maximitzar el benefici dels avantatges derivats de la inclusió d’aquest producte en el catalogo de retribució flexible.

#LaForçad’AvançarJunts

Comparte!!!
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en telegram
Telegram
Compartir en print
Print