La UGT, CCOO i SECB: emprenem accions i ens donarem suport mutu per la situació insostenible que vivim la plantilla

Les 3 organitzacions, UGT, SECB i CCOO hem denunciat en la mesa la crítica situació que està vivint la plantilla fruit de la fusió, especialment en la xarxa, però no únicament.

És intolerable el nivell de pressió, coerció, sobrecàrrega i exigència a més d’haver de donar la cara per l’entitat amb la clientela, en decisions que ningú entén ni comparteix.

Tot té un límit i s’estan disparant els episodis d’ansietat i angoixa, a més de la decepció per la falta d’empatia de la direcció.

La UGT, CCOO i SECB portem denunciant de diferents formes el que està ocorrent i tenim tots previstes accions. Avui, novament,UGT, CCOO i SECB-que representem el 90% de la plantilla- ens donarem suport mútuament en totes les accions en defensa de la plantilla i per això donarem una resposta sindical conjunta i ferma al que està passant.

La UGT i CCOO donem el nostre suport a la PROPOSTA DE CONCENTRACIÓ de SECB el 22 de febrer a les Torres Kio.

Fem una crida massiva a la plantilla!

És molt important demostrar una gran força davant l’entitat i que se senti la nostra veu en forma de protesta davant la situació que estem vivint.

A més, convidem a la resta de sindicats a unir-se a les accions que emprenguem.

Ni un acomiadament forçós i cap mesura traumàtica.

Avui finalitza l’execució de l’ERO i mostra l’èxit de la nostra proposta de fases: ni un acomiadament forçós i cap mesura traumàtica. Ho vam dir, ho vam defensar amb tota la plantilla i així ha estat.

Després d’un esforç de gestió intensíssim de mesos, les mesures organitzatives consensuades, no traumàtiques han demostrat que comptant amb la plantilla els canvis són possibles, sense acomiadaments ni altres mesures indesitjables com les que volia la direcció: mobilitat geogràfica o la suspensió de beneficis socials.

Tenint en compte el resultat de les diferents fases i processos,a data d’avui, per a aconseguir les 6.452 extincions de contracte, així com les 138 derivades de recol·locacions indirectes previstes en l’Acord Laboral, queden pendents 108 extincions addicionals (95 per dèficit d’adhesions efectives i 13 de recol·locacions indirectes).

Per a arribar a les extincions previstes i analitzada la situació de les províncies amb excés de peticions, es planteja l’acceptació de 108 peticions d’adhesió a la mesura d’extinció, entre les quals es troben les persones que formen part del Col·lectiu A que presten serveis a Burgos (13) i Girona (7). En la resta de províncies es proposa el següent repartiment a criteri de la direcció en el qual s’han tingut en compte criteris de Negoci i Organitzatius en funció de les necessitats específiques en cada província:

UGT, CCOO i SECB, hem plantejat que en el repartiment ens hagués agradat que s’hagués aplicat algun número addicional a les províncies amb més peticions proporcionalment com són Barcelona i Madrid i alguna àrea.

Excedent de 57 persones en les 10 províncies indicades:

Per a resoldre l’excedent pendent a Astúries, Almeria, Jaén i Las Palmas, la direcció podrà dotar posicions en Centres de Suport a la Banca o alternativament podrà assumir l’excedent totalment o parcialment en les citades províncies, prèviament a la publicació d’aquestes vacants. En la resta de províncies s’assumeix l’excedent. No s’aplicarà cap mesura forçosa.

Les vacants que es publiquin seran en horari general, s’oferiran per a la seva cobertura mitjançant convocatòria interna pública a través dels mitjans habituals i únicament podrà accedir plantilla de la mateixa província, sempre que no estiguin ocupant una posició en la qual tinguin una permanència mínima en el seu lloc de treball en el moment de la seva publicació tal com està establert en els corresponents acords laborals.

Respecte a InTouch i Centre de Suport de Banca Digital, com a palanques de solució, fins i tot havent tancat ja les fases, sol·licitem que es contempli la possibilitat de teletreball en horari singular perquè això facilitaria la cobertura d’aquestes vacants i creiem que és un model possible. I tots dos models estan creixent.

Una vegada resoltes i aplicades totes les mesures de la Fase 3, juntament amb les propostes de solució esmentades en els punts anteriors, amb la Fase 4 es dona per resolt l’excedent en totes les províncies i àrees de SSCC.

En cas que es produeixin renúncies, s’acceptarà la sol·licitud d’adhesió en la mateixa província o àmbit d’acord amb l’ordre de prelació establert.

En cas que es tracti d’un àmbit o província en el qual no hi hagi sol·licituds d’adhesió pendents d’atendre es comunicarà oportunament en l’àmbit de la comissió de seguiment la província o àmbit en el qual, si escau, s’acceptaran les sol·licituds corresponents.

En aquests moments hi ha un dèficit de plantilla de 38 persones que és imprescindible cobrir. Per a cobrir-les, s’ha previst oferir posicions vacants (s’estima que es puguin publicar internament entorn de 15 posicions). Donat el dèficit de plantilla indicat i l’especifiqueu dels perfils a cobrir no és possible acceptar sol·licituds d’extinció de contracte addicionals en l’Àrea de CIB.

L’empresa estima que per a cobrir la resta de posicions es preveu analitzar les possibilitats en el mercat donada la citada especificitat de perfils.

UGT, CCOO i SECB, requerim a l’empresa perquè es publiquin totes les vacants que es generaran per a donar cabuda a perfils que pugui haver-hi en CaixaBank, amb transparència i evitar designacions directes.

El penúltim dia hàbil del mes de març es realitzarà l’abonament de la diferència que resulti del recàlcul de la indemnització de les persones que han vist extingit el seu contracte de treball l’1 de novembre de 2021.

La UGT, CCOO i SECB fem propostes

Els préstecs Bankia amb la línia 80501-456 que financen habitatge i que en la seva escriptura incorporen clarament el literal que són preéstecs de conveni han de migrar-se correctament com a préstecs d’empleat i no com a préstecs client.

Hem manifestat nostra més absoluta disconformitat amb les designacions directes que indiquen que s’estan produint (17% sobre un total de 1.439 càrrecs). Sol·licitem el compromís de la direcció que s’evitaran designacions directes en els processos en curs i futurs en compliment del Pla d’Igualtat.

Els directors/es de les oficines que es van integrar com V el dia 1 d’octubre, van veure modificada la seva variable de referència com a empleat el mateix dia 1. Sol·licitem, ja que el tancament de l’exercici Bankia era el dia 31 d’octubre i les seves funcions no s’han modificat el mateix dia 1, que se’ls mantingui també durant el mes d’octubre el seu target de la variable com a Director.

Sol·licitem que en les condicions d’aplicació a la funció de GC Adjunt es tinguin en consideració les següents propostes:

 1. Quan acabi la seva funció com GC adjunt, se li ha de garantir el retorn a la seva oficina anterior o en un radi de 25 km de l’oficina origen o de l’oficina que va generar la vacant, a elecció de la persona.
 2. La publicació d’aquestes vacants no ha d’afectar la garantia de permanència en la carrera de GC regulada en els diferents acords: S1, S2, V, protocol d’integració d’oficines, oficines Store…, Tampoc ha d’afectar el canvi de nivell per sortida de la carrera dins dels 4 mesos anteriors a la seva data prevista.
 3. El plus de GC Adjunt no deu compensar ni absorbir cap altre complement o plus. Perquè la funció és reversible i de curta durada i hem d’evitar donar lloc a absorcions de complement garantia GC o de plusos/adequació progressiva d’integracions.
 4. S’ha de tenir en compte el treball i experiència (com GCI o com GCII en funció persona substituïda) computant durant aquest període com GC adjunt dins del nivell que ostenti, a l’efecte de la carrera de GC, en cas de valoració i informe positiu durant aquesta etapa, de cara a les convocatòries de GCs que sol·licitin en el futur.
 5. Se’ls ha de donar accés a la formació normativa necessària per al seu desenvolupament professional, especialment els cursos LCCI i MIFID en cas que no els tinguessin fets i en cas de places limitades tindran dret preferent i computarà com a temps de treball.
 6. En cas que la persona substituïda no torni per qualsevol circumstància o que a la seva tornada renunciés voluntàriament al càrrec de GC, aquesta plaça de GC es convocarà i haurà de tenir dret preferent la persona que ha estat efectuant la substitució d’aquesta funció com GC adjunt, si la sol·licités. En cas que no la sol·licités, no li suposaria cap pèrdua de les garanties aquí contemplades.
 7. El programa de prima i incentius serà el de la carrera GC que substitueix.

La direcció estudiarà i donarà resposta en la pròxima reunió de la comissió de seguiment.

Hem detectat que existeixen importants dificultats per a realitzar correccions que permetin una valoració adequada de la consecució d’objectius dels centres d’empreses Bankia.

Per tot això proposem que per a mesurar la consecució real s’apliquin als Centres Bankia els resultats obtinguts pel Centre origen Caixa que ha acabat absorbint al Centre tancat de Bankia o en el seu cas, els resultats obtinguts per la DT d’Empreses corresponent, ja que resulta impossible un ajust d’objectius real i just que hauria d’haver-se fet al març i no es va fer perquè la integració informàtica no es va produir fins a novembre, 7 mesos després i al tancament de l’exercici.

Sol·licitem, en estar ja tancat els excedents en totes les àrees, que es desbloquegin els trasllats entre DT. Fins ara, per exemple, s’estaven paralitzant els nomenaments que comportaven trasllats entre DT. Sol·licitem que s’atenguin els que estan pendents i els que puguin anar sorgint.

Sol·licitem que les oficines puguin veure el nombre de clients Post-InTouch, incloent-hi el nombre d’oficines V dependents d’elles.

Sol·licitem que aquells assessors financers que van ser destituïts de la funció a l’entrada en vigor de l’ALI i que posteriorment en un termini curt de temps s’han incorporat a la funció de GCI o GCII, es restitueixi el plus funcional que anaven percebent abans de la destitució, en la garantia salarial, així com la regularització de les quantitats corresponents.

Els GCII que s’incorporen a InTouch, sol·licitem que passin amb nivell X com a mínim, assimilant-los als de Store.

Sol·licitem que els empleats de les oficines V han de sumar a la matriu a l’efecte del nombre mínim d’empleats per a tenir subdirector en l’entorn rural.

Resposta a sol·licituds anteriors que hem realitzat la UGT, CCOO i SECB

A Bankia es concedien operacions d’empleat per a ús propi i no es permetia el lloguer de l’habitatge de manera genèrica. La direcció, estableix que, per tant, en cas de sol·licitar la reconversió a condicions de CaixaBank s’haurà de cancel·lar el lloguer (excepte excepcions contemplades en l’acord laboral de CaixaBank de febrer de 2020).

La direcció no accepta la petició. Considera que en tot cas van tenir l’opció de gestionar-ho en Bankia des del moment de la integració de l’entitat d’origen.

La direcció reconeix que es tracta d’una incidència en SOLEM i esperen que ben aviat Sistemes tingui una solució. Als empleats afectats se’ls està donant autorització per a tramitar per SIA les seves noves sol·licituds com a préstec A.

La direcció insisteix que es tracten de préstecs B.

Insistim que la normativa CaixaBank és clara sobre aquest tema i el Préstec B és per a habitatge, no per a locals, per la qual cosa no ha de migrar com a Préstec B i consumir opció, sinó com a Préstec client.

La direcció no accepta aquesta sol·licitud. Ara bé, per a les persones en aquesta situació que tinguessin les aportacions al 100% serà així fins a la integració dels Plans de Pensions.

La direcció accepta que sobre el mecanisme de pèrdua de nivell en el supòsit de renúncia per part de la persona treballadora al càrrec de Direcció i Subdirecció d’oficina, en aplicació de l’ALI, el Nivell Retributiu de referència fins al qual se li podrà retrocedir com a màxim serà el que la persona tingués assignat a data 1 de setembre de 2021, o bé, el Nivell Retributiu que li pogués correspondre a data 1 de gener de 2022, a conseqüència de l’aplicació del Sistema PDP corresponent a l’exercici 2021 i tret que en aplicació de la normativa laboral vigent en CaixaBank correspongui un nivell superior.

La direcció no atén la nostra petició que el Complement de Residència Ad personam Bankia, només sigui absorbible per l’increment que experimenti aquest complement i no per tot l’increment salarial que es produeixi. Tornem a explicar a la direcció el seu error de criteri i insistim en la petició.

Tal com sol·licitem s’estan atenent i resolent favorablement les peticions que aporten la documentació acreditativa realitzada pels empleats a través de RH del seu DT o àmbit.

Pendent de resposta

Hem traslladat a la direcció que continuem pendents de resposta de qüestions plantejades en la comissió anterior i continuarem traslladant altres noves amb l’ànim d’aclarir aquestes matèries en la pròxima comissió de seguiment.

No ens oblidem de temes que ens deuen resposta, entre altres:

 • V2 Centres d’Empresa Origen Bankia: hem sol·licitat que per a mesurar la consecució real s’apliquin als Centres d’Empresa Bankia els resultats obtinguts pel Centre origen Caixa que ha acabat absorbint al Centre tancat de Bankia o en el seu cas, els resultats obtinguts per la DT d’Empreses corresponent, ja que resulta impossible un ajust d’objectius real i just que hauria d’haver-se fet al març i no es va fer perquè la integració informàtica no es va produir fins a novembre, 7 mesos després i al tancament de l’exercici.
 • Propostes en l’aplicació del GC Adjunt.
 • Garantia dels directors/es d’oficines S1 i S2 que es converteixen en oficines V.
 • Solució per a càrrecs de direcció d’oficines V amb matrius a més de 25 km, així com apoderats equip suporti multioficines.
 • Tornem a sol·licitar informació sobre els paràmetres que defineixen la V1 i la clau de distribució de dividends.
 • Ofimòbil:
  • Encara estem pendent de rebre la informació sobre la distància entre la població de la ruta i el centre d’adscripció.
  • Adequació progressiva del complement d’equip suporti.
Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.