La Direcció accedeix a l’aplicació de les millores proposades per la UGT

En la passada comissió de seguiment de l'ERO celebrada el 27 de juny, la Direcció havia quedat pendent de donar resposta a propostes de millores efectuades per la UGT i la resta de la RLT, per estar analitzant encara les mateixes.

Finalment accedeixen a l’aplicació dels requeriments efectuats per la UGT en les diferents comissions de seguiment de l’ERO, per la qual cosa aconseguim ampliar les millores reeixides en l’última reunió de 27 de juny (fes clic aquí per a veure la nostra circular on exposem les aconseguides llavors):

https://ugtcaixabank.org/ere-2021-principales-aspectos-de-la-5o-comision-de-seguimiento/).

2º Responsable en l´mbit rural

La Direcció accepta la petició d’UGT de computar els empleats/des que es troben en oficines Finestretes de forma agregada amb l’oficina matriu a l’efecte de que aquestes comptin amb la figura de 2n responsable.

De tal forma, si la plantilla adscrita de manera permanent en una oficina matriu (s’  exclouen les oficines S1 i S2) i l’oficina finestreta, supera els tres empleats, es procedirà a convocar la corresponent posició de 2n Responsable. A les oficines que ja compleixen amb aquest criteri, es procedirà a la publicació d’aquestes vacants durant el mes de setembre.

Acceleració de carrera

Accepten la nostra proposta d’aplicació de l’acceleració de carrera als GCI sobre els anys en què abans de gener de 2022 s’hagi estat en HLS amb nivell VII o XI i que per tant permeten anticipar el passi a nivell VI i X.

Còmput del temps de permanència en les carreres de GC

Es respectarà el temps de permanència en les carreres de GCI i GCII a l’efecte de passar de nivell VII a VI i  d’ XI a X, en aquells supòsits d’entrada i sortida de les carreres per decisió de l’entitat sense que passin més de 2 anys.

T’ho expliquem amb un exemple:

Garantia per als Directors d'oficines S1 i S2 que es converteixin en oficines V

Els càrrecs de Direcció de les oficines S1 i S2 que es converteixin en V, es mantindran en la carrera de GCII a títol personal i continuaran percebent els complements salarials associats a la funció que exercien fins que accedeixin a alguna de les vacants de GCII, GCII 2n Responsable o Director/a d’oficina S1 o S2 que es convoqui en el seu àmbit geogràfic, sense sobrepassar els límits establerts en Conveni Col·lectiu quant a mobilitat, vacants que es comprometen a sol·licitar i acceptar en el supòsit de ser seleccionats. En cas contrari, implicarà la renúncia a la carrera i complements de lloc, aplicant -se el que s’estableix en l’acord laboral de Gestors de Clients.

Així mateix, si en el termini de 24 mesos no es produeix cap vacant en l’àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC.

La diferència que pogués percebre d’accedir a una plaça de GCII, GCII 2n responsable o Director/als plusos i els complements del qual siguin inferiors al plus de lloc garantit, es percebrà en un plus mercat absorbible i compensable.

Finestretes a + 25 km de la matriu

Si la distància entre la matriu (classificada, S1 o S2) i l’oficina finestreta superi els 25 km, a la persona que de manera habitual atén la Finestreta i la seva adscripció sigui l’oficina matriu, independentment que pugui sol·licitar l’abonament del quilometratge efectuat conforme a la normativa vigent, se li compensarà amb l’import del Plus d’equip de suport corresponent, de manera proporcional al nombre de dies que realitzin la seva jornada laboral en l’oficina Finestreta.

Els imports corresponents a 2022:

L’import corresponent al prorrateig dels dies realitzats en la finestreta s’abonarà

en la nòmina del mes següent.

Complement Residència 2

Es dona solució a l’error en el tractament del Complement Residència 2 de la plantilla origen Bancaixa i Caixa Insular. D’aquesta manera passaran a percebre-ho amb efectes de l’entrada en vigor de l’ALI en el concepte PLUS RESID. AD PERSONAM i per la diferència positiva entre l’import del complement de residència que percebien en el moment d’entrada en vigor de l’ALI (7 de juliol de 2021) i el que correspongui segons normativa interna de CaixaBank.

Aquest concepte tindrà les mateixes característiques i condicions que el complement de residència al qual es refereix l’apartat 6.3 de l’ALI de 7 de juliol de 2021, s’abonarà en 12 mensualitats i serà revisable en el mateix percentatge que estableixi el conveni d’aplicació, pensionable, no absorbible i computarà per al càlcul de la capacitat creditícia.

Així mateix, serà reversible en cas de deixar d’estar adscrit a un centre de treball situat en les zones geogràfiques que dona dret a la seva percepció.

Derivat de l’anterior, es procedirà a regularitzar la quantia del referit complement, així com les quanties de les aportacions efectuades al Pla de Pensions, amb anterioritat al 31 d’octubre.

Així mateix, es procedirà a esmenar i regularitzar amb efectes retroactius un error en l’actualització de l’import del Complement Residència d’aquelles persones que s’hagin vist afectades per l’aplicació del sistema PDP en data 1 de gener de 2022.

En tots els casos s’aplicarà la corresponent regularització a les persones afectades que hagin estat baixa en l’Entitat en aplicació d’alguna de les mesures contemplades en l’acord laboral de 7 de juliol 2021.

GCII InTouch.

S’aplicarà de manera homogènia les condicions de les persones en carrera de GC en l’àmbit de l’horari laboral singular dels acords de Store i inTouch, per la qual cosa els GCII que s’incorporen en InTouch se’ls aplicarà el Nivell mínim X.

Millores en la funció de GC Adjunt

Respecte a la proposta de millora de condicions a aplicar a la funció de GC Adjunt, la Direcció indica que queda pendent de regulació, atès que es continuen analitzant les propostes de millora sol·licitades per la RLT. Des d’UGT venim requerint entre altres les següents:

 

 • Incorporació a la carrera de GC corresponent a la que substitueixin (GCI o GCII) durant el període de temps de cobertura de l’absència.

 

 • Manteniment de la carrera de GC als qui ja es trobin en la carrera de la posició a cobrir (GCI o GCII).

 

 • Deixar sense efectes la renúncia dels qui per a accedir a la funció de GC Adjunt haguessin renunciat a la carrera de GC.

 

 • Computar el temps transcorregut en la carrera en els casos d’haver sortit per decisió de l’entitat i no haver passat més de 2 anys des de la sortida.

 

 • Manteniment del plus de 1.000 € per als qui cobreixin vacants de GCI.
 • Establir un Plus de 568,09 € per als quals cobreixin vacants de GCII i siguin nivells XI (equivalent a la diferència entre el plus de 2.000 € de GC Adjunt actual i el complement de GCII).

 

 • La regularització de les quantitats corresponents als plusos de GCII als qui es van incorporar a la funció de GC Adjunt per a cobrir la posició de GCII.

 

 • Accés a la formació normativa necessària (LCCI, MiFID) computant la realització de la mateixa com a temps efectiu de treball.

 

 • Equiparar la finalització de la cobertura per incorporació del titular a una finalització per decisió de l’entitat, desplegant les garanties corresponents.

 

 • Garantir el retorn a la seva oficina anterior o en un radi de 25 km de l’oficina origen o de l’oficina que va generar la vacant, a elecció de la persona.

 

 • Dret preferent a cobrir la vacant de GC en cas que la persona substituïda no torni per qualsevol circumstància o que a la seva volta renunciés voluntàriament a la funció de GC.

 

 

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.