Novetats en la Nòmina d’aquest mes

La UGT t'expliquem fil per randa totes les novetats que s'apliquen en la nòmina del mes de gener.

S’abona el Plus Conveni i s’apliquen els efectes derivats de la classificació d’oficines, del pla de pensions d’ocupació i de l’aplicació del PDP. També se’ns aplicarà la revaloració salarial establerta en el Conveni Col·lectiu i en la normativa interna.

517,15 €

Enguany també és una quantia lineal (igual per a tots els nivells), l’import dels quals equival a la quantitat fixa establerta en l’anterior conveni (309,86 €) a la qual s’ha incorporat 207,29 € de la part variable.

Operaran les garanties salarials establertes a aquest efecte en els diferents acords laborals d’integració vigents.

Fruit de la negociació col·lectiva. El Plus Conveni és un complement de meritació anual que té el seu origen en la nova definició funcional i de la passada de categories a nivells establerts en el Conveni 2003-2006.

Per a l’any 2022 s’aplica una revaloració del 0,75% del:

Salari Base

 

Millora Salarial CaixaBank (excepte nivells del IV a l’I del  Grup I)

Complement Personal 153 (per a nivells XIV a V)

Resta conceptes salarials revaloritzables

Aquesta revaloració per als companys procedents de Bankia, encara que es reflecteixi en els conceptes afectats, no suposarà cap augment salarial efectiu en incrementar-se en la mateixa mesura la Deducció Progressiva d’Integració o compensar-se del Complement d’Homologació.

 

En els sis primers mesos de l’any 2022, i en funció dels resultats de CaixaBank en l’exercici 2021 i el període de prestació de serveis de cada empleat/da durant aquest exercici, s’abonaran per una sola vegada les següents quantitats, que no tindran caràcter de pensionables i que no s’incorporaran a les taules salarials:

  • 0,25% en cas  que el Benefici després d’Impostos (BDI) sigui positiu o reparteixi dividends corresponents a 2021.
  • 0,25% en cas que el ROE de CaixaBank sigui major o igual a 8.

Aquest Pagament Únic Addicional no estarà afectat per l’homologació salarial ni per l’adequació progressiva.

Per a determinar el seu import es tindrà en compte tots els conceptes salarials amb naturalesa revisable en CaixaBank a excepció del Complement Personal 2012, així com per als nivells de l’I al IV, el concepte Millora Salarial Caixa i Complement Personal 153.

Es procedeix a la revaloració del Complement Personal 2012 que perceben tots aquells empleats i empleades que formaven part de CaixaBank l’abril de 2012.

L’import d’aquest complement es revalora cada any, el mes de gener, en funció del Nivell que s’ostenta a 1 de gener i amb els següents percentatges:

GRUPNIVELL% REVISIÓ
1I-VII3,5%
1VIII-XIII6%
2I-V6%

En la nòmina d’aquest mes es realitza l’adequació de la retribució salarial d’aquells càrrecs (direcció, sotsdirecció i GC II 2n responsable) que s’han vist afectats per la classificació d’oficines, atès que els efectes de la mateixa són a 1 de gener de 2022.

Les despeses de gestió i representació es cobraran sempre en la quantia corresponent a la categoria de l’oficina, estigui o no consolidada.

T’informem dels diferents nivells professionals mínims, en funció de les categories de les oficines resultants de la classificació d’oficines 2022, dels qui ocupin un càrrec de direcció, sotsdirecció o 2n responsable, així com dels complements salarials vinculats amb aquestes categories.

Classificació d’Oficines (Veure)-

S’incrementa per aquest any la base màxim de cotització en un 1,7%.

ANY 2021

ANY 2022
4.070,10  euros4.139,40 euros

Suposa un increment de 4,40 € al mes en el total de deduccions practicades en la nòmina per les cotitzacions a la Seguretat Social (contingències comunes, desocupació i Formació professional) dels qui estan topats per la base màxima.

S’incrementa en un 2% l’import de les aportacions de jubilació sobre el salari pensionable (a excepció del col·lectiu origen Bankia), passant del 7,5% al 9,5%. Els qui tenen una antiguitat inferior a 120 mesos, el percentatge serà del 10.5% del salari pensionable durant els mesos 25 i 120 de relació laboral i del 9,5% posteriorment.

Amb efectes 1 de gener es modifica el sistema de prestació de riscos que passa a ser de capitals únics. T’informem amb detall en el següent enllaç.

Aplicació, amb efectes 1 de gener, del Sistema de PDP corresponent a 2021.

En el cas de resultar un ascens de nivell retributiu:

  • S’actualitza la garantia salarial amb efectes 1 de gener en el cas de veure’s incrementada la retribució salarial fixa bruta anual percebuda a 31 d’agost de 2021 a conseqüència de correspondre un ascens de nivell retributiu per l’aplicació del sistema PDP, sense que a aquest import li operi l’adequació progressiva.
  • Igualment, s’actualitzarà amb efectes 1 de gener la garantia salarial en el cas d’haver ascendit a aquest nou nivell retributiu o a un superior, a conseqüència de l’aplicació de la normativa laboral CaixaBank, abans d’aquesta aplicació de sistema PDP, no operant l’adequació progressiva sobre l’increment de la retribució salarial fixa bruta anual percebuda a 31 d’agost de 2021.

En el cas de resultar un ascens de posició de promoció:

Es reconeixerà aquest ascens de posició de promoció amb efectes 1 de gener, abonant l’import corresponent a la diferència retributiva entre la promoció següent i l’ostentada a 31 d’agost de 2021 de conformitat a la següent fórmula:

Salari Base + Prorrateig de pagues extres + Complement PDP del següent nivell retributiu/posició de promoció

Salari Base + Prorrateig de pagues extres + Complement PDP nivel retributiu/posició de promoció que ostentes a 31 d’agost de 2021

L’import resultant s’inclourà en el Complement Personal Absorbible Revisable, procedint a recalcular-se la Garantia Salarial i sense que a aquest import li operi l’adequació progressiva.

En el cas d’haver ascendit de nivell retributiu a conseqüència de l’aplicació de la normativa laboral CaixaBank abans d’aquesta aplicació de sistema PDP, no li serà aplicable l’ascens de posició de promoció i no s’inclourà el seu import en el complement personal absorbible revisable. No obstant això, si a conseqüència d’aquest ascens de posició de promoció veiés incrementada la retribució salarial fixa bruta anual que percebia a 31 d’agost de 2021, es recalcularà la garantia salarial sense que a aquest import li operi l’adequació progressiva.

 

Exemples:

 

El tipus d’interès sobre el qual realitzar el càlcul de la retribució en espècie vinculada als préstecs d’empleats es fixa en l’acord de 31 de maig de 2021 amb la AEAT, i en funció de la finalitat del finançament és el següent:

Préstecs destinats a l’adquisició d’habitatge:

  • El primer any des de la concessió: un tipus del 0,95%.
  • Resta de la vida del préstec: Euríbor + 0,50%.

Préstecs vinculats al consum de béns: Euríbor + 2,50%.

L’Euríbor que es considera per a la determinació de l’índex de referència és el mateix que s’utilitza per a determinar el tipus d’interès dels préstecs, és a dir, el corresponent al mes d’octubre de l’exercici anterior. Per a l’any 2022 serà el -0,47%.

El rebut que es carrega en la nòmina de gener correspon al període de facturació de desembre de 2021, amb el tipus d’interès de 2021, la qual cosa ha de tenir-se en compte també a l’efecte de la retribució en espècie.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.