Novetats en la Nòmina de Gener

Des de la UGT CaixaBank t'expliquem fil per randa totes les novetats en la nòmina d'aquest mes.

Novetats en la nòmina de Gener: S’abona el Plus Conveni i s’apliquen els efectes derivats de la classificació d’oficines. També se’ns aplicarà la revalorització salarial establerta en el Conveni Col·lectiu i en la normativa interna.

Una de les principals novetats d’enguany és que percebrem l’import íntegre del Plus Conveni, l’import total anual del qual s’integra per:

  • Una quantia lineal l’import de la qual es fixa en 522,32 € (igual per a tots els Nivells), l’import dels quals equival a la quantitat fixa establerta en l’anterior conveni (309,86 €) a la qual s’ha incorporat 207,29 € de la part variable, més la revaloració de l’1%.
  • Una quantia variable per nivell retributiu, l’import del qual es fixa de conformitat amb la taula següent:

Operaran les garanties salarials establertes a aquest efecte en els diferents acords laborals d’integració vigents.

Fruit de la negociació col·lectiva, el plus conveni és un complement de meritació anual que té el seu origen en la nova definició funcional i de la passada de categories a nivells establerts en el Conveni 2003-2006.

Per a l’any 2023 s’aplica una revalorització de l’ 1% del:

Salari Base

 

Millora Salarial CaixaBank (excepte nivells IV a l’I del Grup I)

Complement Personal 153 (per a nivells XIV a V)

Resto conceptes salarials revaloritzables

S’incrementa per a enguany la base màxima de cotització en un 7,92%.

ANY 2022

ANY 2023
4.139,40  euros4.495,50 euros

A més a més de la pujada de la base màxima, també s’aplicarà el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, que suposa a tots una pujada del 0.10% en el tipus que s’aplica per Contingències Comunes.

ANY 2022ANY 2023
4,70%4,80%

Una altra de les principals novetats en la nòmina d’aquest mes és que es realitza l’adequació de la retribució salarial d’aquells càrrecs (direcció, sotsdirecció i GC II 2n responsable) que s’han vist afectats per la classificació d’oficines, atès que els efectes de la mateixa són a 1 de gener de 2023.

Les despeses de gestió i representació es cobraran sempre en la quantia corresponent a la categoria de l’oficina, estigui o no consolidada.

T’informem dels diferents nivells professionals mínims, en funció de les categories de les oficines resultants de la classificació d’oficines 2023, dels qui ocupin un càrrec de Direcció, Subdirecció o 2n Responsable, així com dels complements salarials vinculats amb aquestes categories.

– Classificació d’Oficines 2023(Veure)-

El tipus d’interès sobre el qual realitzar el càlcul de la retribució en espècie vinculada als préstecs d’empleats es fixa en l’acord de 31 de maig de 2021 amb la AEAT, sent en funció de la finalitat del finançament el següent:

Préstecs destinats a l’adquisició de l’habitatge:

  • El primer any des de la concessió: un tipus del 0,95%.
  • Resta de la vida del préstec: euríbor + 0,50%
  • Préstecs vinculats al consum de béns: euríbor + 2,50%

L’euríbor que es considera per a la determinació de l’índex de referència és el mateix que s’utilitza per a determinar el tipus d’interès dels préstecs, és a dir, el corresponent al mes d’octubre de l’exercici anterior. Per a l’any 2023 serà el 2,62%.

El rebut que es carrega en la nòmina de gener correspon al període de facturació de desembre de 2022, amb el tipus d’interès de 2022, la qual cosa ha de tenir-se en compte també a l’efecte de la retribució en espècie.

Es procedeix a la revalorització del Complement Personal 2012 que perceben tots aquells empleats i empleades que formaven part de CaixaBank a l’abril de 2012.

L’import d’aquest complement es revaloritza cada any, el mes de gener, en funció del Nivell que s’ostenta a 1 de gener i amb els següents percentatges:

GRUPNIVELL% REVISIÓ
1I-VII3,5%
1VIII-XIII6%
2I-V6%

En els sis primers mesos de l’any 2023, i en funció dels resultats de CaixaBank en l’exercici 2022 i el període de prestació de serveis de cada empleat/a durant aquest exercici, s’abonaran una sola vegada les següents quantitats, que no tindran caràcter de pensionables i que no s’incorporaran a les taules salarials:

  • 0,25% en cas que el Benefici després d’Impostos (BDI) sigui positiu o reparteixi dividends corresponents a 2021.
  • 0,25% en cas que el ROE de CaixaBank sigui major o igual a 8.

Aquest Pagament Únic Addicional no estarà afectat per l’homologació salarial ni per l’adequació progressiva.

Per a determinar el seu import es tindrà en compte tots els conceptes salarials amb naturalesa revisable en CaixaBank a excepció del Complement Personal 2012, així com pels nivells I al IV, el concepte Millora Salarial Caixa i Complement Personal 153.

Esperem anunciar pròximament l’esperat augment salarial fruit de la negociació amb CECA, modificant a l’alça la revaloració salarial, com ja s’ha acordat en la resta del sector financer.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el/la Delegat/da de la UGT de la teva zona.

Comparte!!!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print

Decàleg de l'empleat/da

Desde la UGT hem fet aquest decàleg per a reivindicar la profesionalitat, l’ètica, la preparació y l’experiència de tota la plantilla de CaixaBank.